Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse seitse eelnõu.

Valitsuse 23. novembril algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega suurendatakse trahviühikut, eelnõu (146 SE).

Eelnõu kohaselt tõstetakse karistusseadustikus väärteotrahvide määramise aluseks oleva trahviühiku suurust 4 eurolt 8 eurole. Trahviühiku suurus on sisuliselt püsinud muutumatuna alates 1. oktoobrist 2001. Euro kasutamisele võtmisel 2011. aastal ümardati väärteotrahvi ühik 3,8 eurolt 4 eurole. Praegused väärteotrahvid avaldavad süüdlastele üha vähem mõju.

Seoses trahviühiku tõusuga kasvab ka hoiatustrahvi määr kiiruse ületamise eest. Senise kolme euro asemel võetakse arvestamise aluseks viis eurot. Lisaks on ette nähtud muudatused, millega trahviühiku suuruse tõstmist mõnevõrra leevendatakse. Esiteks arvestatakse alaealistele rahatrahvi kohaldamisel poolega täiskasvanutele vastavate seaduste vastutuse peatükkides sätestatud suurimast lubatud karistusest. Teiseks pikendatakse rahatrahvi vabatahtliku tasumise aega senise 15 päeva asemel 45 päevani. Kolmandaks langetatakse eelnõuga väikseima võimaliku rahatrahvi suurust 12 eurolt 8 eurole. Seadus jõustub 1. märtsil 2016. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Valitsuse 23. novembril 23. novembril algatatud maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE).

Eelnõuga lisatakse seadusse peatükk, millega rakendatakse Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate ametiasutuste vahelise finantskontode maksualase teabe automaatse vahetusega seotud õigused ja kohustused. Ühtlasi kohaldub sama regulatsioon OECD aruandluse standardi kohasele automaatsele finantskontode maksualasele teabevahetusele.

Eelnõuga viiakse Eesti õigusruum kooskõlla maksustamise valdkonnas toimunud rahvusvaheliste arengutega piiriülese automaatse teabevahetuse osas. Eesti toetab Euroopa Liidu eesmärki takistada maksudest kõrvalehoidumist finantskontode maksualase teabe automaatse vahetamisega. Maksuhalduritele pannakse kohustus vahetada omavahel teavet teise riigi maksuresidentide finantskontode kohta, mis vähendab võimalusi varjata oma residentsuse riigi maksuhalduri eest tulusid välisriigis asuvas finantsasutuses. Automaatse teabevahetuse all peetakse silmas süstemaatilist ja perioodilist kindlaksmääratud teabe vahetamist maksumaksja tuluallikate kohta, näiteks dividend, intress, palgatulu ja pension. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 23. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (147 OE).

Eelnõu näeb ette seaduse muutmise, et siduda riikliku vanemahüvitise saamine lapse arstlikus kontrollis käimise kohustusega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Rahanduskomisjoni 23. novembril algatatud käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE).

Muudatuse tulemusena koheldakse ühenduse tegevusloa alusel tasulise sõitjateveoteenuse osutajaid sarnaselt taksoveoteenuse osutajatega. Nii kõrvaldatakse ebavõrdne kohtlemine, millest õiguskantsleri ettepanek oli ajendatud. Muudatuse järgi on maksukohustuslasel õigus ettevõtluseks kasutatavalt sõidukilt ja selle tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt sisendkäibemaksu täies ulatuses maha arvata ka juhul kui sõiduautot kasutatakse peamiselt tasu eest korraldatavaks sõitjateveoks tingimusel, et maksukohustuslasel on ühistranspordiseaduses sätestatud ühenduse tegevusluba ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia. Taksoveo osas regulatsioon ei muutu. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Jaanus Karilaidi, Mart Helme, Märt Sultsi, Peeter Ernitsa, Martin Helme, Uno Kaskpeiti, Erki Savisaare, Dmitri Dmitrjevi, Olga Ivanova, Raivo Põldaru, Vladimir Velmani ja Siret Kotka 23. novembril algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (149 SE).

Eelnõu näeb ette kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (150 OE).

Seoses Priit Toobali Riigikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemisega omal soovil Riigikogust tagasiastumise tõttu tehakse ettepanek nimetada uueks Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Enn Eesmaa.

Alates 26. maist 2015 kuuluvad Eesti Ringhäälingu nõukogusse Riigikogu liikmed Krista Aru, Martin Helme, Kalle Muuli, Heidy Purga, Mihkel Raud.  Lisaks kuuluvad nõukogusse tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatena Mart Luik, Rain Tamm, Agu Uudelepp ja Pille Pruulmann-Vengerfeldt. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu liikmete Jüri Adamsi, Andres Ammase, Andres Herkeli, Ain Lutsepa, Külliki Kübarsepa, Artur Talviku, Krista Aru, Peeter Ernitsa, Kersti Sarapuu ja 24. novembril algatatud paarkonna seaduse eelnõu (151 SE).

Eelnõu on mõeldud vastukaaluna kooseluseadusele, mille Riigikogu XII koosseis võttis vastu 9. oktoobril 2014 ning selle järjele ehk kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõule. Eelnõu on mõeldud neid täielikult asendama.

Paarkond on käesoleva seaduse tähenduses kaks täiskasvanud samast soost inimest, kes on omavahel sõlminud paarkonna lepingu vastavalt seaduse tingimustele. Paarkonnana käsitletakse ka selliseid samast soost inimeste paare, kes on mõnes teises riigis, kus tuntakse samasooliste abielu institutsiooni, sõlminud sellise abielu, või kus praktiseeritakse Eesti paarkonna lepingule sarnaste lepingute sõlmimist, sõlminud omavahel taolise lepingu. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

 

 

Tagasiside