Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu.

Valitsuse 16. novembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE).

Eelnõu muudab kohalikele omavalitsustele ja eraüldhariduskoolidele eraldatava hariduskulude toetuse struktuuri. Riikliku haridustoetuse prioriteediks seatakse õpetajate töötasu kasv.

Hariduskulude toetuse investeeringuteks ettenähtud vahendid, mis on ligi 2,6 miljonit eurot, suunatakse õpetajate palgakasvu. Riigieelarvest eraldatud õpetajate tööjõukulude toetust on sellest tulenevalt võimalik tõsta 1,4 protsenti. Koolipidaja saab tööjõukulu toetust ka edaspidi kasutada üksnes õpetajate töö tasustamiseks. Eelnõu motiveerib kohalike omavalitsuste volikogu korraldama koolivõrku ümber vastavalt demograafilistele muutustele. See võimaldab maksimaalselt kasutada tõukefondide vahendeid, mis on suunatud koolide rekonstrueerimisele, õpetajate ja koolijuhtide täiendõppeks ning digitaalse õppevara senisest suuremas mahus kasutamiseks.

Selgitustes märgitakse et vajalike investeeringute tegemiseks koolivõrgu arendamise nimel on aastatel 2015–2020 kavandatud kasutada EL struktuuritoetuse vahendeid ligikaudu 241 miljonit euro ulatuses. See suunatakse koolivõrgu korrastamise suuremahulisematele investeeringutele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 16. novembril algatatud riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE).

Eelnõu loob õigusliku alus lennureisijate broneeringuinfo andmete töötlemiseks eraldi andmekogus. Lennuettevõtjate kohustus edastada lennureisijate broneeringuinfo Politsei- ja Piirivalveametile hakkab kehtima 1. jaanaurist 2016. Kohustus tuleneb uuest aastast jõustuvatest riigipiiri seaduse muudatustest.

Broneeringuinfo töötlemises nähakse ette regulatsioon, kuidas saab kodeeritud andmeid jälle isikustatud kujule tagasi viia, täpsustatakse isiku juurdepääsu õigust broneeringuinfole ning nähakse ette väärteokaristus broneeringuinfo edastamata jätmise eest.

Eelnõu muudab ka riigipiiri valvamisega seotud sätteid. Piiriveekogul viibimise kord laieneb ka väiksematele, seni reguleerimata piiriveekogudele nagu Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järvele. Piiriveekogudel on politsei loata keelatud viibida ajavahemikul pool tundi pärast päikese loojumist kuni pool tundi enne päikese tõusu. Samuti tuleb veesõiduki ja muu transpordivahendiga piiriveekogule või selle jääle minekul ning sealt tagasitulekul teavitada politseid.

Eelnõu muudab ka sõidukite maanteepiiripunkti sisenemisega seotud liikluskorralduse reegleid. Leevendatakse piiriületuse ooteala teenuse pakkujale teenuse osutamise tingimusi. Kehtetuks tunnistatakse sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise ja piiriületuse andmekogu haldamisega seotud õiguslikud alused. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 17. novembril algatatud erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE).

Eelnõu kohaselt muutub erakoolide tegevuskulude, ehk koolimaja ülalpidamisega seotud kulude katmine kohalikule omavalitsusele vabatahtlikuks. Seaduse jõustumisel jääb linnale või vallale võimalus erakoole toetada kui kohalik omavalitsus leiab, et vastav kool on kogukonnale vajalik. Erandina käsitletakse eelnõus erakoole, kus õpivad hariduslike erivajadustega lapsed. Ettepanek on toetada neid koole tunduvalt suuremas mahus ning pikema aja vältel. Seaduse jõustumise tähtaeg on 1. jaanuar 2017. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

 

 

 

 

 

Tagasiside