Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse seitse eelnõu.

Isamaa fraktsiooni 21. märtsil algatatud karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (556 SE).

Eelnõu näeb ette keelustada rahvusvaheliselt levinud sümboolika avalik kasutamine, mille eesmärk on avaldada toetust Vene Föderatsiooni sõjategevusele Ukrainas. Selle keelu rikkujale nähakse ette kriminaalkaristused.

Seletuskirjas märgitakse, et sellist tegevust tuleb sisuliselt käsitleda sõjapropaganda alaliigina, mis on kehtivas karistusseadustikus keelatud. Normi eesmärgipärasuse huvides on sanktsioneeritavate sümbolite kohta toodud avatud loetelu. Selle sisustamisel tuleb politseil juhinduda üldisest arusaamisest ning rahvusvaheliselt levinud arusaamast (praeguses kontekstis näiteks georgi lint, „z“ täht, sõda pooldavad loosungid koos Vene lipuga). Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 21. märtsil algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE).

Eelnõu kohaselt lubatakse tulirelvi omada üksnes Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide kodanikel.

Eelnõu näeb ette muuta praegu kehtivat regulatsiooni, mille järgi võivad Eestis omada relvi ka välisriikide kodanikud, tingimusel, et nende suhtes puudub kahtlus, et nad võiksid ohustada Eesti Vabariigi turvalisust või julgeolekut. Muudatus näeb ette, et üksnes need välismaalased, kes on Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanikud, kellel on Eesti elamisluba või kes elavad Eestis elamisõiguse alusel, võivad soetada, omada ja vallata relvaseaduse § 29 lõikes 1 loetletud relva, juhul, kui neile on relvaseaduses ettenähtud alustel ja korras antud Eestis relvaluba.

Seletuskirjas märgitakse, et Eesti välispoliitiline olukord on peale Venemaa sissetungi Ukrainasse oluliselt muutunud. Venemaa on näidanud oma agressiivsust ning ähvardanud ka NATO liikmesriike. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Isamaa fraktsiooni 21. märtsil algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE).

Eelnõu näeb ette peatada Eestis elavate Vene Föderatsiooni ja  Valgevene Vabariigi kodanike relvaload üheks aastaks seoses Vene Föderatsiooni agressioonsõjaga Ukraina vastu. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Valitsuse 21. märtsil algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE).

Eelnõuga antakse Eesti Hoiuraamatukogu ülesanded üle Eesti Rahvusraamatukogule. Kuna hoiuraamatukogu ülesanded on sarnased ja osaliselt kattuvad rahvusraamatukogu ülesannetega, lõpetatakse selle tegevus eraldiseisva riigiasutusena.

Teenuste ühendamine loob eeldused kasutajakeskseks teenuste innovatsiooniks ja sidusaks arenduseks ja vähendab raamatukoguteenuse killustatust.

Muudatus aitab parandada nägemis- või muu trükikirja lugemise puudega inimeste ligipääsu väljaannetele ja digitaalsele teabele, mida praegu pärsib teenuste eraldatus. Rahvusraamatukogu uude renoveeritud hoonesse on ka kavandatud pimedate raamatukogule vajalikud ruumid ning parem ligipääsetavus.

Asutuste füüsiline ühendamine ei ole eeldatavasti päevakorral 2025. aastani, mil peaks lõpule jõudma rahvusraamatukogu hoone renoveerimine. Tulevikus kolitakse hoiuraamatukogu hoiu- ja vahetuskogu kavandavasse pärandihoidlasse ning pimedate raamatukogu teenuseid hakatakse osutama renoveeritud rahvusraamatukogu ruumides Tõnismäel. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi 22. märtsil algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE).

Eelnõu näeb ette tõsta lastega perede toimetuleku parandamiseks lapsetoetuse pere esimese ja iga järgmise lapse kohta 100 eurole kuus.

Kehtiva seaduse alusel on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurot. Kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on lapsetoetuse suurus 100 eurot. Eelnõus tehtud muudatuse kohaselt tõstetakse ka esimese ja teise lapse toetus 100 eurole kuus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Isamaa fraktsiooni 22. märtsil algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE).

Eelnõu näeb ette luua õiguslik alus Venemaa Ukraina vastase agressioonisõja avalike toetajate elamislubade tühistamiseks ning välistada sellistele inimestele ka uute elamislubade ja viisade andmine. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi 22. märtsil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE).

Eelnõu näeb ette tõsta maksuvaba tulu alampalgani ning kergitada maksuvaba tulu vähenemise vahemikku, et viia see kooskõlla tööturul toimunud palgakasvuga.

Seletuskirjas märgitakse, et maksuvaba tulu kasv parandab madalapalgaliste toimetulekut, suurendab motivatsiooni töötada ja tööturul püsida ning vähendab koormust sotsiaalsüsteemile. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside