Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 9 eelnõu ja edastati 3 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 13. septembril algatatud masina ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (435 SE). Eelnõu peamiseks eesmärgiks on viia kehtivasse masina ohutuse seadusesse sisse muudatused, mis on vajalikud EL direktiivi harmoneerimiseks Eesti õigussüsteemi ja on seotud välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamisega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 13. septembril algatatud Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppega ja protokolliga Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakontorite staatuse kohta ühinemise seaduse eelnõu (436 SE). Eelnõu sisuks on Lepingu ja Protokolli ratifitseerimine. Lepingu jõustumisel Eesti suhtes hakkab see reguleerima Eesti relvajõudude staatust teistes NATO riikides ja teiste NATO riikide relvajõudude staatust Eestis. Protokoll hakkab reguleerima Eesti relvajõudude staatust rahvusvahelistes sõjalistes peakorterites ning peakorterite staatust Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 13. septembril algatatud Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ning selle liikmesriikide esindajate ja rahvusvahelise personali staatuse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (437 SE). Kokkuleppe eesmärgiks on määrata kindlaks Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni kui rahvusvahelise organisatsiooni, NATO liikmesriikide esindajate ning rahvusvahelise personali staatus. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 13. septembril algatatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 põhineva Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Euroopa konventsioon) ning selle muutmisprotokollidega ühinemise seaduse eelnõu (438 SE). Eelnõu eesmärk on ühineda Europoliga. Europoli konventsiooni ja selle muutmisprotokollide eesmärk on Euroopa Liidu liikmesriikide kuritegevusevastase õiguskaitsealase tegevuse edendamine, liikmesriikide abistamine ning kuritegevuse analüüsimine ja uurimismeetodite ühtlustamine liikmesriikides. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 13. septembril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, töötu sotsiaalse kaitse seaduse, ravikindlustuse seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE). Eelnõu põhisisuks on hooldajatoetuse maksmise lõpetamine 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega inimese hooldajale või eestkostjale puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel Sotsiaalkindlustusameti kaudu ning hooldajatoetuse maksmise õiguse andmine kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande seaduse alusel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 13. septembril algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE). Eelnõu täpsustab tööandjate kohustust korraldada terviskontrolli töötajatele, kes töötavad ööajal, nii enne nende tööleasumist kui ka kindlate ajavahemike järel töötamise ajal. Samuti täiendada tsiviilõhusõidukite meeskonna liikmete töö- ja puhkeaja regulatsiooni kohapeal veedetavate puhkepäevade miinimumi kehtestamisega, kõrvaldades ühtlasi vastuolu seaduste ja Euroopa Liidu asjakohaste direktiivide vahel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 13. septembril algatatud konventsiooni kalapüügist ja elusressursside säilitamisest Läänemeres ja Beltides (Taani väinades) denonsseerimise seaduse eelnõu (441 SE). Eelnõu eesmärk on denonsseerida nimetatud konventsioon ning sellega täita Eesti EL ühinemislepingust tulenev kohustus ühinemiskuupäevaks või võimalikult kiiresti pärast seda välja astuda nendest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest, milles osaleb Euroopa Ühendus. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

8.Vabariigi Valitsuse poolt 13. septembril algatatud kindlustustegevuse seaduse eelnõu (442 SE). Eelnõuga reguleeritakse kindlustustegevust ja kindlustusvahendust ning nende järelevalvet. Kindlustustegevus käesoleva seaduseelnõu tähenduses on tegevus, mis on suunatud kindlustuslepingu või edasikindlustuslepingu sõlmimisele või jõus hoidmisele ning hüvitise väljamaksmisele kindlustusjuhtumi saabumisel. Tänaseks päevaks on kehtiva seaduse regulatsioon vananenud, reaalne vajadus nõuab kindlustusandjate ja -vahendajate alase regulatsiooni täiendamist ja laiendamist, samuti on vajalik seadust täiendada seoses mitme Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi harmoneerimisega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

* * *

Riigikogu juhatus edastas Euroopa Liidu asjade komisjonile Vabariigi Valitsuse poolt 10. septembril esitatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste printsiibi rakendamisest seoses tööhõive- ja kutsealaste küsimustega. Põhiseaduskomisjon ja sotsiaalkomisjon peavad oma arvamuse esitama 23. septembriks kell 12.00.

* * *

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Peeter Tulviste, Tõnis Lukase, Mart Laari, Trivimi Velliste ja Mart Nuti 13. septembril esitatud arupärimine Lihula monumendi teisaldamise kohta.

Majandus-ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansipile edastati Riigikogu liikmete Helle Kalda, Marika Tuusi ja Enn Eesmaa 13. septembril esitatud arupärimine riigi omandis olnud ja olevate elamute probleemide kohta.

Sotsiaalminister Marko Pomerantsile edastati Riigikogu liikmete Marika Tuusi, Toivo Tootseni, Heimar Lengi, Nelli Privalova ja Mailis Repsi 13. septembril esitatud arupärimine laste tervishoiu ja meditsiinilise teenindamise parandamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside