Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 12 eelnõu, edastati 2 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Riigikogu liikmete Tiit Mae, Vello Tafenau, Jüri Saare, Jaanus Rahumägi ja Märt Raski poolt 23. veebruaril algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE). Eelnõu näeb ette väikelaevajuhtidele esitatavate nõudmiste muutmise. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 25. veebruaril algatatud üleliigse laovaru eest makstava tasu seaduse eelnõu (272 SE). Eelnõuga sätestatakse 1. mail 2004. a käitleja valduses oleva põllumajandustoote üleliigse laovaru eest tasu maksmise alused ja maksumenetluse kord, riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatus ning vastutus seaduse nõuete rikkumise eest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 25. veebruaril algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE). Eelnõu sätestab põhimõtted seadustiku rakendamiseks ning sisaldab kehtivates seadustes seoses tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku jõustumisega tehtavaid muudatusi.

Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 25. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (274 OE). Eelnõu näeb ette pikendada 2004. aasta 20. juunist Riigikogu 2003. aasta 7. mai otsuses sätestatud kuni 55-st kaitseväelasest koosneva kontingendi kasutamise tähtaega Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste koalitsioonivägede poolt juhitaval konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil rahvusvaheliste koalitsioonivägede koosseisus Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis ühe aasta võrra. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 25. veebruaril algatatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (275 SE). Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsioon on sõlmitud 29. mail 2000. aastal Brüsselis ning selle eesmärk on võimaldada Euroopa Liidu liikmesriikidel tõhustada koostööd kriminaalasjade eeluurimisel ja kohtulikul menetlusel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 25. veebruaril algatatud Eesti Vabariigi valitsuse, NATO arendusstaabi ülemjuhatuse ja Liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse peakorteri vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtva riigi panuse kohta NATO operatsioonide läbiviimisel ratifitseerimise seaduse eelnõu (276 SE). Eelnõu eesmärk on memorandumi ratifitseerimine, mis on memorandumi jõustumise eelduseks. Vabariigi Valitsus kiitis memorandumi ratifitseerimise seaduse eelnõu heaks 4. detsembril 2003. Viitseadmiral Tarmo Kõuts kirjutas memorandumi Eesti Vabariigi valitsuse nimel alla 22. jaanuaril 2004. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

7.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 25. veebruaril algatatud töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE). Eelnõu ülesandeks on anda õigus kindlustushüvitisele töötuse korral nendele töötajatele, kes ei lahkunud töölt omal soovil või töötaja poolsete rikkumiste tõttu. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

8.Vabariigi Valitsuse poolt 26. veebruaril algatatud Lepingu Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas ratifitseerimise seaduse eelnõu (278 SE). Ühinemislepingu kohaselt kehtivad Eestis pärast Euroopa Liiduga ühinemist Norrat, Islandi ja Liechtensteini käsitlevad Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu põhimõtted. EMP ühinemislepingu eesmärgiks on integreerida EL-ga saavutatud kokkulepped EMP lepingusse ning teha EMP lepingus Euroopa Liidu laienemisest tingitud tehnilised muudatused. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

9.Vabariigi Valitsuse poolt 26. veebruaril algatatud looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE). Eelnõu näol on sisuliselt tegemist Eesti looduskaitseõiguse kodifitseerimisega. Eelnõus on kokku koondatud norme senistest ”Kaitstavate loodusobjektide seadusest”, ”Ranna ja kalda kaitse seadusest” ja ”Loomastiku kaitse ja kasutamise seadusest”. Eelnõu näol ei ole tegemist mitte kehtiva õiguse lihtsa inkorporeerimisega vaid eesmärgiks on seatud ka selle täiustamine ja edasiarendamine. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

10.Vabariigi Valitsuse poolt 26. veebruaril algatatud tolliseaduse eelnõu (280 SE). Eelnõu eesmärk on reguleerida Eesti EL-ga liitumisega seoses tollieeskirju siseriiklikult nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Teiste sõnadega lähtuti eelnõu ettevalmistamisel asjaolust, et tolliliit kuulub EL esimese samba reguleerimisvaldkonda, seega põhiolemuselt on tollieeskirjade kehtestamine liidu ainupädevuses. Samuti sätestatakse selgelt valdkonnad, mille reguleerimiseks võib liikmesriik võtta täiendavaid meetmeid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

11.Vabariigi Valitsuse poolt 26. veebruaril algatatud postiseaduse eelnõu (281 SE). Eelnõu eesmärgiks on tagada kvaliteetsete postiteenuste osutamine, universaalse postiteenuse osutamine, postiteenuse osutajate vaheline aus konkurents ja tarbijate kaitse. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

12.Vabariigi Valitsuse poolt 26. veebruaril algatatud telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (282 SE). Eelnõu eesmärgiks on kõrvaldada mõningad kitsaskohad, mis on ilmnenud seoses isikute tegevuse alustamise teadete esitamise kohustusega, arvestades muutunud olukorda telekommunikatsiooniturul. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

* * *

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonenile edastati Riigikogu liikmete Küllo Arjakase, Enn Eesmaa, Eldar Efenfijevi, Olev Laanjärve, Jaanus Marrandi, Mailis Repsi, Evelyn Sepa, Ain Seppiku ja Liina Tõnissoni 25. veebruaril esitatud arupärimine elektrituru avanemise ning sellega kaasneva hinnatõusu kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonenile edastati Riigikogu liikmete Küllo Arjakase, Arnold Kimberi, Värner Lootsmanni, Jaanus Marrandi, Sven Mikseri, Kaarel Pürgi, Evelyn Sepa, Ain Seppiku, Jüri Šehovtsovi, Marika Tuusi, Liina Tõnissoni ja Harri Õunapuu 26. veebruaril esitatud arupärimine saarte ja mandrivahelise parvlaevaliikluse kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside