Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta Vabariigi Valitsuse poolt 31. juulil algatatud 8 seaduseelnõu ning määras neile juhtivkomisjonid ja edastas Riigikogu liikmete arupärimised peaminister Juhan Partsile ja rahandusminister Tõnis Paltsile.

1) Kohanimeseaduse eelnõu (96 SE). Seadus reguleerib Eesti kohanimede määramist ja kasutamist ning selle üle järelevalve teostamist. Seaduse eesmärk on tagada Eesti kohanimede ühtlustatud kasutamine ning kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse. Juhtikomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2) Avaliku teenistuse seaduse § 53 muutmise seaduse eelnõu (97 SE). Seadusmuudatusega sätestatakse teenistuja õigus riigi tagatud õppelaenu kustutamisele riigieelarveliste vahendite arvelt Vabariigi Valituse määrusega kehtestatud tingimustel ja korras. Juhtikomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3) Korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE). Muudatused on tingitud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsusest ja puudutab ametiisikute palgaandmete avalikustamise tingimusi ja korda. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4) Tolliseadustiku muutmise seaduse eelnõu (99 SE). Muudatused on seotud 2002. aasta 1. juulil jõustunud tolliseadustiku rakendamisega, samuti vajadusega viia seadustik vastavusse vahepeal toimunud muudatustega õiguskorras. Muudatustega sätestatu muudab tollieeskirjad paremini arusaadavaks, samuti sätestatakse võimalus teostada tolliformaalsuse väljaspool tolliasutuse ametlikku tööaega. Käesoleva seaduse jõustumise ajaks on planeeritud 2003. aasta 1. november. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

5) Liiklusseaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (100 SE). Seadusmuudatused puudutavad välisriigis väljaantud juhiluba. Seaduse jõustumisel kehtib Eestisse akrediteeritud diplomaatide, haldustöötajate, abiteenistujate, koduteenijate ja nende perekonnaliikmete ning ”PfP SOFA” alusel Eestis viibivate isikute välisriigis väljaantud juhiluba Eestis kogu nende lähetusperioodi vältel ja neid ei vahetata välja. Seadus jõustub Riigi teatajas avaldamisele järgneval päeval. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

6) Euroopa Raadiosidebüroo moodustamise konventsiooni muutmisdokumendi ja selle lisa, Euroopa Kommunikatsioonibüroo (ECO) asutamise konventsiooni, ratifitseerimise seaduse eelnõu (101 SE). Muutmisdokumendiga asutatud organisatsioon võtab üle Euroopa Raadiosidebüroo ja Euroopa Telekommunikatsioonibüroo (European Telecommunications Office) kohustused ja ülesanded (ECO konventsiooni preambula), sisulised muudatused konventsioonis puudutavad organisatsiooni tegevusvaldkonda ja eesmärke, nõukogu liikmete valimist ja nõukogu pädevust ning rahaliste kulutuste kandmist ja liikmemakse. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

7) Kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (102 SE). Eelnõu eesmärgiks on viia ellu valitsuskoalitsiooni kokkuleppe punktid, mis puudutavad sisejulgeoleku ja õiguskaitse valdkonda. Lisaks eelnimetatutele reguleeritakse eelnõuga ka mõned praktikas ilmnenud ja kiiret lahendamist vajavat probleemid kriminaalmenetluse koodeksis, karistusseadustikus ja väärteomenetluse seadustikus. Kriminaalmenetluse kiirendamise ja 01.07.2004 jõustuvale kriminaalmenetluse seadustikule sujuva ülemineku tagamiseks kaotatakse eelnõuga kriminaalmenetluse koodeksis menetlustähtajad ning luuakse õiguslik alus otstarbekuse kaalutlusel kriminaalmenetluse lõpetamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

8) Rahapesu tõkestamise seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse, politseiseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE). Eelnõu eesmärgiks on viia kehtiv rahapesu tõkestamise seadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/97/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu juhatus edastas rahandusminister Tõnis Paltsile 15 Riigikogu liikme arupärimise, mis sisaldab 10 küsimust maksuameti peadirektori ametist kõrvaldamise, tolli- ja maksuameti liitmise, võimaliku maksudest kõrvalehoidmise ja Riigikogu vastava erikomisjoni moodustamise kohta.

Riigikogu juhatus edastas peaminister Juhan Partsile Riigikogu liikmete Eiki Nestori ja Ivari Padari arupärimise maksuametis kujunenud olukorra kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside