Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 6 eelnõu, edastati 6 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1. Vabariigi Valitsuse poolt 20. juulil algatatud võlaõigusseaduse muutmise seaduse1 eelnõu (429 SE). Eelnõu eesmärgiks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2002/65/EÜ, milles reguleeritakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustamist harmoneerimine Eesti õigusega. Eelnõuga muudetakse EN direktiive 90/619/EMÜ, 97/7/EÜ ja 98/27/EÜ. Finantsteenuste kaugturustuse direktiiviga täpsustatakse sidevahendi abil toimuvale finantsteenuse osutamise lepingu sõlmimisele esitatavaid nõudeid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 20. juulil algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE). Eelnõu eesmärgiks on tagada rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse parem rakendamine. Ühtlasi sätestatakse lennundusseaduse täiendamisega kaitseväe lennunduse alused ning Eesti õhuruumi kaitsmine NATO liikmeks olles. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

3. Vabariigi Valitsuse poolt 20. juulil algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 ”Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse eelnõu (431 SE). Eelnõu eesmärk on täpsustada SE määruse rakendamise küsimusi neil juhtudel, kui loodava SE asukohaks on Eesti. Euroopa Liidu lepingu art. 249 kohaselt on EL määrus küll kõigis liikmesriikides otsekohalduv ning ei vaja seetõttu üldjuhul siseriiklikku õigusesse ülevõtmiseks rakendussätteid. SE põhikirja määrus kaldub sellest üldpõhimõttest kõrvale, sisaldades mitmeid suuniseid ja valikuid siseriiklikule seadusandjale üksikküsimuste reguleerimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

4. Vabariigi Valitsuse poolt 20. juulil algatatud Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga asutamislepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (432 SE). Eelnõu eesmärk on kiita heaks asutamislepingu muutmine, mis võimaldaks panga tegutsemise mandaati laiendada ka Mongooliasse. Pank asutati eesmärgiga aidata Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel üle minna avatud turumajandusele ning toetada nendes riikides era- ja ettevõtlusalgatusi (asutamislepingu artikkel 1). Asutamislepingu artikli 3 lõike 1 kohaselt võivad seni riikidest pangaga liituda ainult Euroopa riigid ning need mitte-Euroopa riigid, mis on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) liikmed. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

5. Euroopa Liidu asjade komisjoni poolt 20. juulil algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (433 SE I). Eelnõu loob aluse Eestist valitud Euroopa Parlamendi (EP) liikmetele palga maksmiseks. Eelnõu järgi on EP liikme palgamäär võrdne Riigikogu liikme ametipalgaga, s.o nn lihtliikme palgaga ehk 4-kordse eelmise aasta IV kvartali Eesti keskmise palgaga (perioodil 1. märts 2004. a kuni 28. veebruar 2005. a 28 508 krooni kuus). Euroopa Parlamendi liikmete tööga seotud kulutused hüvitab Euroopa Parlament. Samuti tagab EP oma liikmetele sotsiaalgarantiid selles osas, mil liikmesriik ise seda ei tee. Erinevalt mitmest teisest riigist ei hüvitaks Eesti Vabariik eelnõu järgi EP liikmetele Eesti-siseseid reisikulusid ega maksaks lisahüvitist, samuti pole ette nähtud hüvitisena palga säilitamist EP liikme volituste lõppemisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

6. Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Harri Õunapuu ja Robert Lepiksoni poolt 20. juulil algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE I). Eelnõu eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkuse ja õigusaktide kvaliteedi parandamine. Selleks tahavad eelnõu algatajad laiendada valla- või linnasekretäri tööülesandeid ja vastutust. Samuti näeb seaduse eelnõu ette valla- või linnasekretäri ametisse nimetamise ja ametist vabastamise õiguse üleminemise vallavanemalt või linnapealt volikogu pädevusse. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

* * *

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonenile edastati Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmete Evelyn Sepa, Ain Seppiku, Toomas Vareku, Vilja Savisaare, Tovio Tootseni, Helmar Lengi, Värner Lootsmanni, Toomas Alatalu, Küllo Arjakase, Enn Eesmaa, Malis Repsi, Kaarel Pürgi, Mihhail Stalnuhhini ja Jüri Šehovtsovi 20. juulil esitatud arupärimine olukorrast Eesti Raudteel.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikme Helle Kalda 20. juulil esitatud arupärimine Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse rakendamise kohta. Samuti Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmete Mihhail Stalnuhhini, Kaarel Pürgi, Jüri Šehovtsovi ja Eldar Efendijevi 20. juulil esitatud arupärimine Narvas piiriületamise ja tollitsooni reguleerimise kohta.

Peaministrile Juhan Partsile, haridus- ja teadusministrile Toivo Maimetsale, kultuuriministrile Urmas Paetile edastati Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmete Heimar Lengi, Mailis Repsi, Nelli Privalova, Evelyn Sepa, Vilja Savisaare, Ain Seppiku, Mihhail Stalnuhhin, Kaarel Pürg, Küllo Arjakas, Toivo Tootsen, Arnold Kimber, Marika Tuus, Värner Lootsmann, Eldar Efendijev, Jüri Šehovtsov, Toomas Alatalu, ja Enn Eesmaa 20. juulil esitatud arupärimine Kaunite Kunstide Kooli rajamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside