Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 7 eelnõu ja edastati 4 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Kaarel Pürgi poolt 15. aprillil algatatud sotsiaalhoolekande seaduse § 22 täiendamise seaduse eelnõu (344 SE). Eelnõu eesmärgiks on sätestada iseseisvad alused, mille olemasolul Eesti Vabariigi riiklike või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis õppivaid õpilasi või üliõpilasi ei käsitleta oma vanemate perekonna liikmetena ega kohaldata neile seaduse § 22 lõigetes 2, 2¹ ja 2² sätestatut. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

2.Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni poolt 15. aprillil algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE). Eelnõuga sätestatakse lihtsustatud kord veetranspordi- ja raudteetranspordi teenuste tellimiseks. Nimetatud teenuste tellimise korral peab teenus vastama tellitava teenuse tehnilisele kirjeldusele ning pärast teenuslepingu sõlmimist tuleb riigihangete registrile esitada hanke deklaratsioon. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 19. aprillil algatatud lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja –pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (346 SE). Protokoll on esimene rahvusvaheline õigusakt, mis määratleb mõisted: laste müük, lasteprostitutsiooni ja lastepornograafia. Mõistete sisustamine aitab tagada nende kuritegude ohvrite õiguste efektiivsema kaitse. Protokoll kehtestab miinimumstandardid, millest lähtudes tuleb ühineval riigil tagada lapse õiguste kaitse. Lisaks eeltoodule on protokolli eesmärk tugevdada riikidevahelist koostööd laste müügi, lasteprostitutsiooni ja -pornograafia vastases võitluses ning arendada sellealast ennetustööd. Protokoll tähtsustab ohvritele asjakohase nõustamise ja rehabiliteerimise tagamise vajadust. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

4.Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni poolt 19. aprillil algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (347 SE). Eelnõu näeb ette, et Euroopa Parlamendi liikme palk on võrdne Riigikogu liikme ametipalgaga. Euroopa Parlamendi liikme palka makstakse riigieelarvest Riigikogu Kantselei kaudu. Muid hüvitisi Eesti riigieelarvest ei maksta. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

5.Põhiseaduskomisjoni poolt 19. aprillil algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE). Eelnõuga muudetakse alatises komisjonis fraktsiooni asendusliikmete määramise korda; Riigikogu täiskogu istungil eelnõu teisel lugemisel ettekannete pidamise korda ning arupärimistele vastamise korda. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 20. aprillil algatatud vedelkütuse seaduse muutmise ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE). Eelnõu sätestab kütuseaktsiisi laekumise ja enamkasutatavate mootorikütuste kvaliteedi tagamise eesmärgil vedelkütuse käitlemise alused ja korra ning ka riikliku järelevalve teostamise korralduse. Vedelkütuse seaduse piirangud rakenduvad kolmandast riigist tulevale kütusele (kütuse import) ning liikmesriigist sisseveetava kütuse suhtes rakendatakse kaupade vaba liikumise põhimõtteid. Eestis kütusele kehtestatud nõuded on vastavuses Euroopa Liidus kehtivate nõuetega ning ei takista kütuse vaba liikumist liikmesriikide vahel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 20. aprillil algatatud tubakaseaduse eelnõu (350 SE). Eelnõu esmaseks eesmärgiks on tagada inimese tervise kaitse. Samas vajavad muudatused Euroopa Liidu seadusandluses, millega kehtestatakse uued nõuded tubakatoodetele ja nende pakenditele, ühtlustamist ka Eestis kui Euroopa Liiduga liituvas riigis. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

* * *

Õiguskantsler Allar Jõksile edastati Riigikogu liikmete Tiit Tammsaare, Silver Meikari ja Tiit Matsulevitši 19. aprillil esitatud arupärimine riigiõigusliku hinnangu saamiseks – kas Eesti oli endise Nõukogude Liidu vabariik.

Õiguskantsler Allar Jõksile edastati Riigikogu liikmete Toomas Hendrik Ilvese, Ivari Padari, Kadi Pärnitsa, Andres Tarandi, Katrin Saksa ja Eiki Nestori 19. aprillil esitatud arupärimine Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) vastavusest põhiseadusele lähtudes proportsionaalsuse nõudest.

Välisminister Kristiina Ojulandile edastati Riigikogu liikmete Rein Langi, Tiit Tammsaare ja Urmas Reinsalu 19. aprillil esitatud arupärimine Tallinna linnapea Edgar Savisaare Moskva visiidi kohta.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoole edastati Riigikogu liikmete Jüri Šehovtsovi, Mihhail Stalnuhhini, Vladimir Velmani, Eldar Efendijevi, Kaarel Pürgi ja Nelli Privalova 19. aprillil esitatud arupärimine Narva piiripunkti kandmisest Euroopa Liidus kolmandate riikidega kauplemiseks mõeldud piiripunktide loetellu.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside