Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 8 eelnõu, edastati 2 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 21. aprillil esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (351 OE). Eelnõu eesmärk on moodustada Riigikogu probleemkomisjon Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2.Riigikogu liikme Eiki Nestori poolt 21. aprillil algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (352 SE). Eelnõu eesmärgiks on luua võrdsed tingimused vanaduspensioni ikka jõudnud isikutele töötasu ja pensioni saamisel sõltumata sellest, kas nad läksid pensionile ennetähtaegselt või mitte. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 22. aprillil algatatud halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE). Eelnõu täpsustab haldus- ja tsiviilõiguslike lepingute eristamist ning riigihangete menetluse kohaldamist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 22. aprillil algatatud strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE). Eelnõu viib strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi õigusliku regulatsiooni kooskõlla Euroopa Liidu õigustikuga. EL-is on ühtlustatud kahesuguse kasutusega kaupade (sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia) eksport ühendusest. Tõhus kontroll on vajalik tagamaks, et eriti tuumarelva leviku tõkestamise osas järgitakse liikmesriikide ja EL-i rahvusvahelisi kohustusi ja ülesandeid. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 22. aprillil algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE). Eelnõu eesmärgiks on viia kehtiv konkurentsiseadus Eesti liitumisel Euroopa Liiduga kooskõlla Euroopa Liidus kehtivate konkurentsieeskirjadega. Lisaks sellele on täiendatud konkurentsiseadust sätetega haldusmenetluse täpsustamiseks ja lisatud on uued väärteokoosseisud. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 22. aprillil algatatud tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE). Eelnõu eesmärk on eespoolnimetatud seaduste kooskõlla viimine Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon

7.Vabariigi Valitsuse poolt 22. aprillil algatatud riigivastutuse seaduse ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE). Eelnõu kõrvaldab seaduse rakendamisel ilmnenud vastuolud. Lisaks, tagamaks Eesti õiguse kooskõla Euroopa Liidu õigusega, muudetakse eelnõus õigustloova aktiga või selle andmata jätmisega tekitatud kahju hüvitamise regulatsiooni. Seadusesse viiakse sisse võimalus nõuda avaliku võimu kandjalt kahju hüvitamist, kui kahju põhjustati avaliku võimu kandja kohustuste olulise rikkumisega (nt on siseriiklikku õigusesse jäetud üle võtmata direktiiv), rikutud kohustuse aluseks olev norm on otsekohaldatav ning isik kuulub õigustloova akti või selle andmata jätmise tõttu eriliselt kannatanud isikute rühma. Taolise kahju hüvitamise regulatsiooni kavandamisel on aluseks võetud Euroopa Kohtu praktikas välja kujunenud Euroopa Liidu õiguse riigivastutuse üldpõhimõtteid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

8.Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Liina Tõnissoni, Harri Õunapuu, Ivari Padari ja Tiit Tammsaare poolt 22. aprillil algatatud tulumaksuseaduse § 49 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (358 SE). Eelnõuga soovitakse vabastada tulumaksust riigi asutatud sihtasutuste poolt kutsehariduse toetamiseks tehtavad annetused ilma piirmäära kohaldamata. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

* * *

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Eldar Efendijevi ja Kaarel Pürgi 22. aprillil esitatud arupärimine Ida-Virumaa tööpuuduse ja tööhõivepoliitika kohta.

Õiguskantsler Allar Jõksile edastati Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini ja Evelyn Sepa 21. aprillil esitatud arupärimine Energiaturu Inspektsiooni otsuse AS Narva Elektrijaamad taotluse soojusenergia piirhinna kooskõlastamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside