Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 5 eelnõu ja edastati 2 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 6. oktoobril algatatud täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE). Eelnõu eesmärk on luua 1993. a vastuvõetud ja mitmeid kordi muudetud täitemenetluse seadustiku asemel uus, süsteemne täitemenetluse regulatsioon. Regulatsioon vastab õigusriigis kehtivatele põhimõtetele – annab ühelt poolt vajalikku kaitset võlgnikele ja teiselt poolt sissenõudja käsutusse tõhusa süsteemi, mille abil nõudeid maksma panna.

Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 6. oktoobril algatatud toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE). Eelnõuga muudetakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses volitatud asutusele ja tunnustatud asutusele tegevusõiguse andmise ja selle kehtetuks tunnistamise menetluslikke aspekte ning täiendatakse seaduse järelevalve sätteid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 6. oktoobril algatatud perekonnaseaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE). Eelnõu kohaselt ei või igakuine elatusraha ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Eelnõu üheks eesmärgiks on lahendada käesoleval ajal ebamäärane ja reguleerimata olukord perekonnaseisuakti koostamise, muutmise, parandamise või taastamise avalduses esitatavate andmete osas. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 6. oktoobril algatatud ohvriabi seaduse eelnõu (146 SE). Eelnõu määrab kindlaks isikud, kellel on õigus ohvriabiteenusele ja õigus riiklikule hüvitisele, samuti hüvitiste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning korra. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 6. oktoobril algatatud kriminaalmenetluse koodeksi ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE). Eelnõu muudab sundraha määra suurust. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

* * *

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Tõnis Lukase , Helir-Valdor Seederi, Andres Herkeli, Peeter Tulviste ja Trivimi Velliste 6. oktoobril esitatud arupärimine kodakondsuspoliitika põhimõtete kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonenile edastati Riigikogu liikmete Katrin Saksa , Kadi Pärnitsa, Eiki Nestori, Andres Tarandi ja Ivari Padari 7. oktoobril esitatud arupärimine riigi IT-valdkonna koordineerimise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside