Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 8 eelnõu, edastati 3 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 18. mail algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (377 SE). Eelnõu näeb ette seaduse täiendamise uue paragrahviga 91, mis sätestab hasartmängumaksu seaduse rakendamise Eesti Kunstimuuseumi uue hoone ehitamisel. Eelnõuga täpsustatakse seadust selliselt, et osa kultuuriehitistele eraldatud rahast saaks kasutada vaid Eesti Kunstimuuseumi rahastamiseks. Eelnõu kohaselt nähakse Eesti Kunstimuuseumi uue hoone ehitamiseks ette 75% kultuuriehitistele eraldatud summast. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 17. mail algatatud kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE). Eelnõu eesmärk on likvideerida puudused hetkel kehtivas seadusandluses; tuua kutseõppeasutuste seadusesse ja erakooliseadusesse sisse kutseharidusstandardi mõiste; määratleda kutseharidusstandardi, kutse- või erialade riiklike õppekavade ning kooliõppekava mõiste ning nende mõistete omavahelised seosed; parandada keeleliselt ebakorrektsed väljendid kehtivates seadustes. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 17. mail algatatud töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkeseaduse muutmise seaduse eelnõu (379 SE). Töö- ja puhkeaja seaduses sätestatakse selliste töölepingu alusel töötavate isikute ja avalike teenistujate töö- ja puhkeaja kestus ning korralduse alused, kelle töö- ja puhkeaeg ei ole reguleeritud muude seadusega. Puhkuseseaduses sätestatakse nimetatud töötajate puhkuse kestuse ja korralduse alused. Seega on tegu üldseadustega, mida kohaldatakse kõikidele töötajatele, kelle töö- ja puhkeaja kohta ei ole vastu võetud eriseadust. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

4.Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Kaarel Pürgi poolt 17. mail algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (380 SE). Eelnõuga soovitakse muuta seaduse § 43 lõiget 1, mille kohaselt võimaldataks ennetähtaegselt vanaduspensionile siirdunud isikutele üldisesse pensioniikka jõudmisel saada ennetähtaegset vanaduspensioni ka töötamise korral. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

5.Põhiseaduskomisjoni poolt 17. mail algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE). Eelnõu on väljatöötatud vajadusest kõrvaldada Eesti kodanike perekonnaliikmete ja Euroopa Liidu kodanike perekonnaliikmete ebavõrdne kohtlemine seoses riigilõivuseaduse alusel kehtestatud elamislubade taotluste läbivaatamise eest ette nähtud riigilõivu määradega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 18. mail algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE). Eelnõu põhisisuks on õigusliku aluse loomine riiklikule registrile Eesti Hariduse Infosüsteem, mille abil koondatakse, täiustatakse ja integreeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumis kasutusel olevad andmekogud ning luuakse nende ja uute andmekogude aktualiseerimiseks ja kasutamiseks vajalik infotehnoloogiline ja juriidilis-organisatoorne keskkond. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 18. mail algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE). Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmine on tingitud peamiselt vajadusest viia narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete alane seadusandlus kooskõlla Euroopa Ühenduse õigusega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

8.Vabariigi Valitsuse poolt 18. mail algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE). Eelnõu näeb ette lõpetada Töötervishoiu Keskuse tegevus ja anda selle ülesanded üle Tervishoiuametile ja Tööinspektsioonile. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

* * *

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Ain Seppiku ja Küllo Arjaka 17. mail esitatud arupärimine Res Publica annetajate kohta.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Trivimi Velliste ja Tõnis Lukase 17. mail esitatud arupärimine Punaarmee erusõjaväelaste 9. mai Tallinna ja Narva miitingute kohta.

Sotsiaalminister Marko Pomerantsile edastati Riigikogu liikmete Marika Tuusi, Heimar Lengi ja Küllo Arjaka 18. mail esitatud arupärimine Eesti Haigekassa Nõukogu 16. aprilli koosolekust osavõtjate kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside