Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 11 eelnõu ja määras neile juhivkomisjonid

1. Vabariigi Valitsuse poolt 3. novembril algatatud küttegaasi ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE). Eelnõuga täiendatakse ja parandatakse küttegaasiseadmete ja –paigaldiste regulatsiooni, muudetakse tööstusseadmete regulatsiooni ning täpsustatakse seaduses esinevaid mõisteid. Seadusesse lisatakse volitusnormid vedelgaasiregulatsiooni kehtestamiseks ning muudetakse gaasipaigaldise kaitsevööndite käsitlust ja tehnilise kontrolli korraldust. Eelnõu eesmärgiks on viia seadus vastavusse Euroopa Liidu vastava õigusega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 3. novembril algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE). Käesoleva eelnõu eesmärgiks on sätestada sanktsioonid mõnede uute rahvusvaheliste nõuete eiramise eest. Seadusesse lisatakse ka võimalus kasutada tehnilise järelevalve teostamisel eraõigusliku isiku teenuseid ning antakse volitusnorm ka ministrile reguleerida praktikas vaidlusi esile kutsunud küsimus mõnede õhusõidukitüüpide ohutu kasutatavuse kohta teatud lennutöödel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3. Vabariigi Valitsuse poolt 3. novembril algatatud lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE). Eelnõuga täpsustatakse ja täiendatakse liftide ja köisteede ohutuse tagamise regulatsiooni tulenevalt vajadusest viia eelnõu täpsemasse vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4. Vabariigi Valitsuse poolt 3. novembril algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE). Seadusmuudatused on tingitud vajadusest viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, täpsemini nende normidega, millega kehtestatakse informatsiooni vahetamise kord selliste siseriiklike meetmete suhtes, millega kaldutakse kõrvale Euroopa Ühenduse territooriumil kaupade vaba liikumise põhimõttest. Eelnõuga kehtestatakse teavitamiskorraldus, mille kohaselt on liikmesriik kohustatud teavitama Euroopa komisjoni igast siseriiklikust õigusaktist, mis rikub kaupade vaba liikumise põhimõtet. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

5. Vabariigi Valitsuse poolt 3. novembril algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE). Eelnõuga likvideeritakse seaduse rakendamisel ilmnenud ebakõlad, kujundatakse ümber harrastuspüügiõiguse andmise süsteem, eesmärgiga muuta püügiõiguse saamine inimeste jaoks lihtsamaks ja vähendada ühtlasi ka ametnike töökoormust. Mitmed muudatused on seotud kontrolli tugevdamisega, samuti täiendatakse keelatud tegevuste nimistut. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

6. Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Liina Tõnissoni ja Harri Õunapuu poolt 3. novembril algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse täiendamise seaduse eelnõu (174 SE). Eelnõuga kehtestatakse biodiislile kohaldatavaks aktsiisimääraks 252 krooni 1000 liitri biodiisli kohta. Muudatusega soovitakse anda tootjatele võimalusi ja tekitada huvi investeerimaks biokütuse tootmisesse. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

7. Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Toomas Vareki ja Harri Õunapuu poolt 3. novembril algatatud maamaksuseaduse § 10 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (175 SE). Seaduse eesmärgiks on pikendada maakasutaja maksukohustust seniselt 2003. aasta 31. detsembrilt 2006. aasta 1. juulini. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

8. Majanduskomisjoni poolt 3. novembril algatatud väärismetalltoodete seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (176 SE). Muudatusega lükatakse väärismetalltoodete seaduse jõustumise aeg edasi 2004. aasta 15. aprillini. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

9. Väliskomisjoni ja Euroopa asjade komisjoni poolt 4. novembril algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE). Käesoleva seaduseelnõu eesmärk on luua õiguslik alus Riigikogu osalemiseks Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Eelnõus on fikseeritud Riigikogu pädevus Euroopa Liidu asjades, Riigikogu juhtimis- ja tööorganite vaheline pädevuse jaotus nende menetlemisel ja EL asjade menetlemise kord. Seadus jõustuks Riigi Teatajas avaldamisele järgnevast Riigikogu täiskogu töönädalast. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

10. Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni poolt 4. novembril algatatud pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE). Seaduse eesmärk on luua soodsamad tingimused joogipudelite taaskasutamiseks nende tagastamise soodustamise ja taaskasutatavate pudelite käibemaksust vabastamise teel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

11. Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Tõnis Lukase poolt 4. novembril algatatud põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 441 muutmise seaduse eelnõu (179 SE). Käesolev eelnõu reguleerib munitsipaalomandis oleva põhikooli ja gümnaasiumi rahastamise põhimõtteid põhikooli ulatuses koolide tegevuskulude osas ning selle eesmärgiks on otstarbekalt detsentraliseeritud ja rahastatud koolivõrgusüsteemi säilitamine, mis arvestab hariduslike võimaluste võrdsust piirkonniti. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu juhatus edastas järgmised arupärimised:

1) peaminister Juhan Partsile 12 Riigikogu liikme arupärimise Vabariigi Valitsuse liikmete esindustasu maksmise korra ja kuludokumentide esitamise kohta,

2) peaminister Juhan Partsile Riigikogu liikmete Olev Laanjärve, Ain Seppiku, Sven Mikseri, Nelli Privalova ja Evelyn Sepa arupärimise erakonnaseaduse võimaliku rikkumise kohta Res Publica erakonna poolt ja erakonna rahastamisskeemide kohta,

3) rahandusminister Taavi Veskimägile Riigikogu liikme Eiki Nestori arupärimise valitsuse strateegiliste otsuste kohaselt erinevate valdkondade arengu jaoks kavandatu rahastamise kohta pikema ajavahemiku jooksul kui üks eelarveaasta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside