Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse 14 eelnõu. Arupärimine edastati välisministrile.

1.Vabariigi Valitsuse poolt 24. septembril algatatud riigilõivuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE). Eelnõu eesmärk on lükata tolliformaalsuste eest võetava riigilõivu kehtetuks tunnistamine 1. jaanuarilt 2004 Eesti Euroopa Liiduga liitumise hetkeni. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 24. septembril algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE). Eelnõu koostamise eesmärgiks on aktsiisialase seadusandluse täielik harmoneerimine EL õigusega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 24. septembril algatatud käibemaksuseaduse eelnõu (131 SE). Eelnõu eesmärk on käibemaksuseaduse ühtlustamine Euroopa Liidus käibemaksuga maksustamist reguleeriva Euroopa Ühenduste Nõukogu Kuuenda Direktiiviga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 24. septembril algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE). Eelnõu näeb ette sisulised muudatused residendist füüsiliste isikute tulu maksustamise osas, näiteks maksumäära alandamine, maksuvaba tulu tõstmine, Eesti residendi poolt välismaal teenitud palgatulu vabastamine teatud tingimustel Eesti tulumaksust, maksusoodustuste rakendamine ainult riigieelarvesse laekuva tulumaksu osa arvelt. Sotsiaalmaksuseaduses tehtavad muudatused on peamiselt tehnilist laadi, ent nende hulgas on ka muudatus, millega vabastatakse teatud juhul sotsiaalmaksust välisriigi füüsilisest isikust ettevõtja Eestis saadud ettevõtlustulu. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 24. septembril algatatud liikluskindlustuse seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE). Seadusesse tehtavad muudatused on vajalikud kehtiva seaduse rakendamisel ilmnenud tõlgendusvaidluste vähendamiseks, liikluskahju kannatanud isiku õiguste täielikumaks tagamiseks ning liikluskindlustuse süsteemi edasiarendamiseks ja kooskõlla viimiseks Euroopa Ühenduse õigusega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 24. septembril algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE). Seaduse eesmärgiks on kogu seadusandlust läbivalt asendada sõnad ”hälvik” ning ”hälviklaps” sõnadega ”erivajadustega” ning ”erivajadustega laps”. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 24. septembril algatatud Eesti Vabariigi ja Ukraina vahelise vabakaubanduslepingu, Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vahelise lepingu ning Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lõpetamise seaduse eelnõu (135 SE). ELiga ühinemislepingu ning selle juurde kuuluva ühinemisaktiga kehtestatakse Eesti ja teiste liituvate riikide ELiga ühinemise tingimused. Laienenud ühisturu edukaks toimimiseks on ühinemisakti artikli 6 lõike 10 kohaselt Eesti ja teised liituvad riigid ELiga ühinemise kuupäevaks kohustatud taganema kõikidest kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingutest. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

8.Riigikogu liikmete Evelyn Sepa ja Toivo Tootseni poolt 24. septembril algatatud Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE). Eelnõu algatajate eesmärgiks on sätestada seadusega alaealistele liikumispiirang nende endi kaitseks, ning piirata alla 18.-aastaste laste viibimist ilma täiskasvanud saatjata pärast kella 21.00 kuni kella 6.00-ni toitlustusettevõtetes, kus pakutakse alkohoolseid jooke kohapeal tarbimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

9.Mõõdukate fraktsiooni poolt 24. septembril algatatud riigieelarve seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE). Eesmärgiga suurendada omavalitsuste planeerimisvõimet ja huvi edendada ettevõtlust on eelnõus esitatud selline omavalitsuste tulude kujunemise skeem, mille korral eraldised omavalitsustele riigieelarvest ei sõltuks füüsilise isiku tulumaksu ja maamaksu laekumistest ja enamus omavalitsusi oleksid võimelised iseseisvalt investeerima. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

10.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 24. septembril algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE). Eelnõu näeb ette erakondade avatud nimekirjadele üleminekut. Vähemalt ühe mandaadi saanud erakonna nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt saadud häälte arvule ja seega osutuvad valituks parima valimistulemusega kandidaadid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

11.Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Marika Tuusi poolt 25. septembril algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE). Eelnõuga laiendatakse elluastumistoetust saavate isikute ringi nende laste võrra, kelle üle oli seatud eestkoste või kes olid perekonnas hooldamisel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

12.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 25. septembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE). Eelnõuga soovitakse muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõiget 11 ja sätestada ühemõtteliselt, et gümnaasiumiastmes on õppekeeleks eesti keel. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

13.Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 25. septembril algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (141 SE). Eelnõu eesmärk on mitte vähendada kohalike omavalitsuste tegevusvabadust ja võimalusi iseseisvalt korraldada oma elu jättes lasteasutute pedagoogide palkade korraldamise osas vahendid, õigused ja vastutuse kohalikele omavalitsustele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

14.Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 25. septembril algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE). Eelnõu näeb ette õppelaenu osalise kustutamise, et ennetada ja leevendada noorte lastega perede majanduslikke raskusi. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

* * *

Välisminister Kristiina Ojulandile edastati Riigikogu liikme Andres Tarandi 25. septembril edastatud arupärimine patriarh Aleksius II autasustamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside