Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 13 eelnõu ja edastati 1 arupärimine.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 5. aprillil algatatud biotsiidiseaduse eelnõu (318 SE). Eelnõu eesmärgiks on kehtestada nõuded biotsiidide ohutuks käitlemiseks, et kaitsta inimeste ja loomade tervist, keskkonda ning vara. Biotsiidide ohutu käitlemise eelduseks ja turule lubamiseks on biotsiidide kohustuslik loa saamine ja registreerimine, mis loob aluse nende sihipäraseks ja kontrollitud käitlemiseks riigis. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 5. aprillil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimise eesmärk on kõrvaldada rahvusvaheline topeltmaksustamine, mis võib tekkida isikute maksustamisel kahekordse residentsuse alusel, tuluallika kahekordsel maksustamisel või maksustamisel üheaegselt nii maksumaksja residentsuse kui ka tuluallika alusel. Leping reguleerib maksustamisõiguse jagamist riikide vahel ning sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 5. aprillil algatatud Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (320 SE). Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 5. aprillil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (321 SE). Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 5. aprillil algatatud Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (322 SE). Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 5. aprillil algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse, ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE). Eelnõu paneb Vabariigi Valitsusele kohustuse kehtestada arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded, millega kehtestatakse arstide, loomaarstide, proviisorite, hambaarstide, arhitektide ja ehitusinseneride koolitamise nõuded Eestis ning määratakse nende õpete eesmärgid ja kogumaht, õppekavadele esitatavad nõuded õppe sisu osas ning õppeasutusele esitatavad nõuded õppejõudude kohta. Raamnõuetega harmoniseeritakse lõplikult ka sektoraalsetest direktiividest tulenevad minimaalsed koolitusnõuded, mida võib siseriiklikult veelgi täiendada ja edasi arendada. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 5. aprillil algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (324 SE). Eelnõu eesmärgiks on tagada avaliku korra ja ühiskondliku turvalisuse parem kaitse. Eelnõu sisaldab peamiselt täpsustavat laadi täiendus- ja muudatussätteid. Eelnõuga soovitakse ühtlasi muuta sissesõidukeelu kohaldamise menetlust tõhusamaks, samuti täpsustatakse väljasaadetava kinnipidamise menetlust. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

8.Vabariigi Valitsuse poolt 5. aprillil algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE). Eelnõu eesmärk on kalandusturu korraldamise seaduse vastavusse viimine Euroopa Liidu ühist kalanduspoliitikat rakendavate Euroopa Liidu õigusaktidega. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

9.Vabariigi Valitsuse poolt 5. aprillil algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE). Tulenevalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud Euroopa Lepingust, mille kohaselt pidi Eesti intellektuaalse omandi kaitse tõhustamise eesmärgil 1999. a. jooksul harmoneerima oma seadused Euroopa Liidu autoriõigusealaste direktiividega. Liikmesriigid pidid infoühiskonna direktiivi oma siseriiklikesse seadustesse üle võtma hiljemalt 22. detsembriks 2002. Liituvad riigid (sh Eesti Vabariik) on lubanud seda teha enne 1. maid 2004. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

10.Vabariigi Valitsuse poolt 6. aprillil algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse eelnõu (327 SE). E elnõu sätestab EL liikmesriikidega ning riikidega, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed – loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning impordi- ja ekspordi veterinaarnõuded, määratakse veterinaarjärelevalve käigus tehtava loomade ja loomsete saaduste nõuetekohasuse kontrolli põhimõtted, kontrolli alla kuuluvad loomad ja loomsed saadused, tõendamise alused, riikliku järelevalve korraldus seaduse täitmise üle ning riikliku järelevalve alused ja ulatus. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

11.Vabariigi Valitsuse poolt 6. aprillil algatatud alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE). Eelnõu eesmärk on alkoholiseaduse kooskõlla viimine õigusliku ruumiga, mis laieneb Eestile pärast ühinemist Euroopa Liiduga. Ühelt poolt on vaja kõrvaldada EL-i seaduslikult toodetud või imporditud alkoholi Eestis käitlemist takistavad asjaolud, et tagada kaupade vaba liikumine; teiselt poolt on vaja tagada Eestis turustatava alkoholi nõuetele vastavus. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

12.Vabariigi Valitsuse poolt 6. aprillil algatatud väetiseseaduse, riigilõivuseaduse ja saastetasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE). Eelnõu eesmärgiks on viia väetiseseadus enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga täielikult kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. Lisaks sellele tehakse seadusesse muudatusi seaduse rakendamise käigus kerkinud probleemide lahendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

13.Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 6. aprillil algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja otsuse Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta muutmise seaduse eelnõu (330 SE). Eesti Vabariigi Töölepinguseaduse (TLS) muutmine ja täiendamine on seotud Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga ning sellest tuleneva vajadusega tuua siseriiklikku seadusandlusse EL direktiividest tulenevad nõudeid. Direktiivide ülevõtmist kavandati täiesti uue töölepingu seadusega, kuid töölepingu seaduse reformimisel toodi ka sisulisi muudatusi tööandja ja töötaja suhetesse, vaadati ümber poolte õigused, kohustused ja vastutus, samuti töölepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise tingimused. Töölepingu seaduse eelnõu esitati Riigikogule 8. detsembril 2003 ning see on kaasa toonud vaidlusi sotsiaalpoliitiliste valikute üle, seega eelnõu vastuvõtmine enne Euroopa Liiduga ühinemist on vähetõenäoline – märgivad eelnõu algatajad. Lisaks on töölepingu seadus kõige olulisem töösuhteid reguleeriv õigusakt ja uue lähenemisega seaduse jõustamine nõuaks üleminekuperioodi, et anda aeg tööandjatele, töötajatele, kuid ka Tööinspektsioonile ja töövaidlustega tegelevate kohtunikele uue seaduse tundmaõppimiseks. Sellest lähtuvalt viiakse EL direktiividest tulenevad nõuded kehtivasse TLS-sse. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

* * *

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonenile edastati Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi ja Mihhail Stalnuhhini 6. aprillil esitatud arupärimine soojuse piirhinna kehtestamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside