Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 8 eelnõu. Arupärimine edastati sotsiaalministrile.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ning määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 21. jaanuaril algatatud ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE). Eelnõu koostamine on tingitud vajadusest määratleda kaitseväe ja haigekassa roll kaitseväelaste terviseuuringute ja ravikulude rahastamisel, võimaldada kaitseväes töötavatel arstidel väljastada ravikindlustusega hõlmatud isikutele (kaitseväelastele) soodusretsepte ning vabastada kaitseväeteenistuskohustust täitma kutsutud isikud perearsti tervisetõendi väljastamise tasust. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 21. jaanuaril algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE). Eelnõus täpsustatakse seaduse § 29 lõikes 3 sisalduvat volitusnormi ning riigieelarvest mälestise hooldamiseks, restaureerimiseks või säilitustingimuste loomiseks antava toetuse aluseid ja tingimusi. Samuti täpsustatakse sätteid, mis reguleerivad vastutust seaduses sätestatud nõuete rikkumise eest. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 21. jaanuaril algatatud Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (232 SE). Konventsiooniga võtavad liikmesriigid kohustuse osutada elatusvahendite puudumise korral nende territooriumil seaduslikult viibivatele teiste konventsiooniosaliste riikide kodanikele sotsiaal- ja meditsiiniabi võrdselt oma riigi kodanikega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

4.Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini ja Kaarel Pürgi poolt 21. jaanuaril algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (233 SE). Eelnõu eesmärgiks on võimaldada Eestis alalist elamisluba omavatele isikutele kinnisasja omandamine riigikaitseliste kitsendustel asuvatel maa-aladel. Piiranguid vähendava muudatuse tulemusena täiendatakse seaduse § 3 lõiget 1, mille tulemusena ei kohaldataks seaduses sätestatud piiranguid Eestis alalist elamisluba omavate isikute suhtes, võrdsustades viimased käesoleva seaduse tähenduses Eesti ja lepinguriigi kodanikuga. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

5.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 21. jaanuaril algatatud valimisseaduste ja rahvahääletuse seaduse muutmise seaduse poliitikareklaami ja valimiskampaania kulude piiramiseks eelnõu (234 SE). Eelnõu ning koos sellega esitatud reklaamiseaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise eelnõu eesmärk on vähendada valimiskampaaniate kulusid ning raha osakaalu poliitilise võimu saavutamisel. Samuti nähakse eelnõude mõjuna ette võimalust vähendada erakondadele riigieelarvest eraldatavat raha kümnete miljonite kroonide võrra. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

6.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 21. jaanuaril algatatud reklaamiseaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE). Eelnõus esitatakse seadusemuudatused, mis võimaldavad vähendada kulutusi kahele valimiskampaaniates kõige enam raha neelavale reklaami tüübile: valimisplakatitele ja muule visuaalsele reklaamile; reklaamile televisioonis ja raadios. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 22. jaanuaril algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse eelnõu (236 SE). Eelnõu sätestab Eesti Vabariigi aktsionärina, osanikuna, asutajana või liikmena osalemise korra aktsiaseltsides, osaühingutes, sihtasutustes või mittetulundusühingutes ning erisused riigi osalusega eraõiguslikele juriidilistele isikutele ja nende tegevusele. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

8.Vabariigi Valitsuse poolt 22 jaanuaril algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE). ELga liitumisest alates kuulub riigiabi valdkond Euroopa Liidu ainupädevusse, EL riigiabialane regulatsioon kohaldub Eestile otse ja riigiabi järelevalvet hakkab rahandusministeeriumi asemel teostama Euroopa Komisjon. Riigiabi andmise luba tuleb seega alates liitumisest taotleda Euroopa Komisjonilt, ka riigiabi aruanded esitatakse Euroopa Komisjonile. Tingituna nendest põhimõttelistest muudatustest riigiabi järelevalves tuleb muuta konkurentsiseaduse riigiabi peatükki ja tunnistada kehtetuks riigiabi andmise eritingimusi sätestav regulatsioon. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Sotsiaalminister Marko Pomerantsile edastati Riigikogu liikmete Evelyn Sepa ja Mihhail Stalnuhhini 21. jaanuaril esitatud arupärimine TALO ja Vabariigi Valitsuse palgaläbirääkimiste kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside