Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 10 eelnõu. Arupärimine edastati õiguskantslerile.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 9. veebruaril algatatud riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE). Eelnõu eesmärk on tagada kõigile isikutele asjatundliku ja usaldusväärse õigusteenuse õigeaegne ja piisav kättesaadavus. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon

2.Vabariigi Valitsuse poolt 9. veebruaril algatatud päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE). Eelnõu näeb ette päästeasutuste õigusliku staatuse muutmise ja ümberkorraldamise 15 maavalitsuse hallatavast päästeasutusest 15-ks Päästeameti kohalikuks päästeasutuseks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 9. veebruaril algatatud märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE). Eelnõu tagab põhiseaduse paragrahvis 46 sätestatud üksikisiku põhiõiguse pöörduda märgukirjadega riigiasutuste poole ning saada neile seaduses ettenähtud korras vastus. Sama sätte alusel avaldustele vastamine on hõlmatud üldiselt haldusmenetluse seadusega, sellele lisanduvad mitmed eriseadused. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 9. veebruaril algatatud loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE). Seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga 1. mail 2004. a on Euroopa Liidu õigusaktide harmoneerimise käigus ilmnenud probleeme, mille lahendamiseks tuleks seadusesse lisada uusi sätteid ja teha muudatusi kehtivates sätetes. Samuti on seaduse rakendamise käigus ilmnenud muid puudusi, mis vajavad parandamist. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 9. veebruaril algatatud taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE). Taimekaitseseaduse muutmine on tingitud seaduse rakendamisel ilmnenud vajadusest viia taimekaitseseadusesse rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni ja fütosanitaarmeetmete standardite nõuetele vastav regulatsioon puidu ja puidust toodete märgistamise kohta. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 9. veebruaril algatatud noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (254 SE). Eelnõu eesmärk on täpsustada noortelaagrite ja projektlaagrite mõisteid, reguleerida nende tegutsemist, ühtlustada noortelaagrite ja projektlaagrite personalile esitatavad nõuded. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 9. veebruaril algatatud riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE). Eelnõu eesmärgiks on paremini rahuldada erinevaid ühiskondlikke vajadusi riigieelarveliste vahenditega toodetava statistilise informatsiooni järele ning täpsustada statistika tootja õigusi ja statistika tootmise põhimõtteid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

8.Vabariigi Valitsuse poolt 9. veebruaril algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE). Eelnõu esimeseks eesmärgiks on parandada pensionäride majanduslikku olukorda pensioni baasosa suurendamise ja aastahinde tõstmise kaudu. 2004. aasta 1. aprillil tõstetaks pärast indekseerimist pensioni baasosa 50 krooni võrra ning aastahinnet 1,13 krooni võrra. Aastatel 2005 ja 2006 tõuseks pensioni baasosa 1. juulil pärast indekseerimist taas 50 krooni ja aastahinne 1,13 krooni. Eelnõu teiseks eesmärgiks on Eesti pensionikindlustusesüsteemi vastavuses hoidmine parandatud ja täiendatud Euroopa Sotsiaalhartaga. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

9.Vabariigi Valitsuse poolt 10. veebruaril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE). E elnõu on välja töötatud arvestades Euroopa Komisjoni Siseturu Direktoraadi kommentaare sektoraalsete direktiividega reguleeritud kutsete kutsekvalifikatsiooni tunnustamise osas ning lähtudes vajadusest harmoniseerida direktiivide sätteid, milles käsitletakse teenuse osutamise hõlbustamist Euroopa Liidus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

10.Vabariigi Valitsuse poolt 10. veebruaril algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (258 SE). Eelnõu sätestab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõude rakendamise korra ja neid rakendavad asutused, riigiabina antavate täiendavate otsetoetuste andmise alused ning riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatuse. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

* * *

Õiguskantsler Allar Jõksile edastati Riigikogu liikme Toomas Alatalu 9. veebruaril esitatud arupärimine elektroonilise hääletamise vastavusest EV põhiseadusele ja seadustele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside