Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 6 eelnõu, arupärimine edastati õiguskantslerile.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 16. juunil algatatud krediidiasutuste seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (414 SE). Eelnõu eesmärk on viia krediidiasutuste regulatsioon täielikult vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Tegemist on Euroopa Liiduga ühinemiseks vajalike muudatustega, Euroopa Liidu acquis ülevõtmisega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 16. juunil algatatud e-raha asutuste seaduse eelnõu (415 SE). Eelnõu reguleerib e-raha väljastamist, e-raha asutuse tegevust ning järelevalve teostamist e-raha asutuse üle. Eelnõu väljatöötamise on tinginud ka vajadus viia e-raha asutuste regulatsioon täielikult vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Tegemist on Euroopa Liiduga ühinemiseks vajalike muudatustega, Euroopa Liidu acquis ülevõtmisega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 16. juunil algatatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa Ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (416 SE). Eelnõu eesmärk on tõhustada õigusalast koostööd, mis on suunatud Euroopa Ühenduste ametnike või liikmesriikide ametnikega seotud korruptiivsete tegude vastu. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 16. juunil algatatud vereseaduse eelnõu (417 SE). Eelnõus on reguleeritud vere käitlemise kord ja tingimused ning sätestatud verekomponentidele esitatavad kvaliteedi- ja ohutusnõuded. Muu hulgas on eelnõus määratletud doonorite õiguslik staatus ning tagatud nende õiguste kaitse. Eelnõu sätestab ka järelevalve vere käitlemise üle ning vere käitlejate vastutuse. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 16. juunil algatatud kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete konventsiooni ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (418 SE). Konventsiooni 147 ja selle protokolli kiire ratifitseerimine on Eesti riigi jaoks tähtis, kuna see on eeltingimuseks vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi (Memorandum of Understanding, edaspidi "Pariisi MOU") täisliikmeks saamisele. Pariisi MOU on kokkulepe riikide selliste mereadministratsioonide vahel, kellel on täisvolitused esindada riiki. Pariisi MOU on riikliku sadamakontrolli organisatsioon, mille abil temaga ühinenud liikmesriigid oma mereadministratsioonide kaudu osalevad välisriigi laevade standardiseeritud kontrollis. Informatsiooni vahetus, edastamine ja laevade kontrolliks väljavalimine tugineb Pariisi MOU teabesüsteemile SIRENAC, millele juurdepääs on võimalik vaid täis- ja assotsieerunud liikmetel, kusjuures viimaste sisestatud andmeid arvestatakse vaid osaliselt. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

6.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 16. juunil algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE). Eelnõu algatajad soovivad vähendada lastega perede vaesust, luua peredele paremad tingimused toimetulekuks ning vähendada ebavõrdsust lastetute ja lastega perede vahel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

7.Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 16. juunil esitatud Riigikogu avalduse ”Ukraina rahva vastu aastail 1932-1933 toimepandud genotsiidi kohta” eelnõu (420 AE). Eelnõu algatajad märgivad seletuskirjas: 16. mail 2003 võttis Ukraina parlament 1932-1933. aasta näljahädale pühendatud eriistungil vastu deklaratsiooni, milles nimetatakse miljoneid ohvreid nõudnud näljahäda genotsiidiks ukraina rahva vastu. Ukraina suursaadik Eestis Mykola Makarevych, samuti mitmed siinsed Ukraina rahvusseltsid on pöördunud Riigikogu esimehe ja Riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma poole palvega parlamentaarsel tasemel mõista hukka kunstlikult tekitatud 1932.-1933. aasta suur näljahäda Ukrainas. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. Vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse § 154 lõikele 2 on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg avalduse eelnõule 2. juuli 2004 kell 16.00.

* * *

Õiguskantsler Allar Jõksile edastati Riigikogu liikmete Harri Õunapuu, Sven Mikseri, Jaanus Marrandi, Liina Tõnissoni, Mark Soosaare, Olev Laanjärve ja Peeter Kreitzbergi 16 juunil esitatud arupärimine Riigikogu fraktsiooni mittekuuluvate liikmete õiguste kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside