Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 15. jaanuaril algatatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (1285 OE). Eelnõu näeb ette Eesti kaitseväe üksuse isikkoosseisuga kuni 12 kaitseväelast kasutamise rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude (International Security Assistance Force) poolt juhitaval rahutagamismissioonil Afganistanis tähtajaga kuni kümme kuud alates Eesti üksuse lähetamisest missioonipiirkonda.
Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
2.Vabariigi Valitsuse poolt 15. jaanuaril algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1286 SE). Eelnõu sätestab sõitjatevedu puudutavad olulised mõisted (liin, marsruut, sõiduplaan). Täpsustatakse omavalitsusorganite, maavalitsuste ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ülesandeid, ühistranspordi toetamise põhimõtteid, nõudeid vedajale ja tema vedude eest vastutavale isikule, tegevuslubade, sõidukikaartide ja liinilubade taotluste esitamise ja menetlemise protsessi, kontrollimiseks esitatavate dokumentide nimekirja ja järelevalvet ning sõitjateveoga seotud väärtegude karistusi. Seadusesse lisatakse täiendavalt riikliku ühistranspordi registrit puudutav peatükk. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
3.Vabariigi Valitsuse poolt 15. jaanuaril algatatud karistusõiguse reformiga seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (1287 SE). Eelnõu täpsustab karistusõiguse reformiga seotud seadusi lähtudes seaduste kohaldamisel praktilises töös esilekerkinud küsimustest.
Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
4.Vabariigi Valitsuse poolt 15. jaanuaril algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1288 SE). Eelnõu sätestab täiendava lapsehooldustasu maksmine kuni lapse üheaastaseks saamiseni lapsehooldustasu saavale vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale.
Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
5.Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Toivo Tootseni, Anti Liivi ja Tõnu Kauba poolt 15. jaanuaril algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (1289 SE). Eelnõuga soovitakse sõnaselgelt kinnitada 1991.a tehtud otsust, et ümberasujad ei ole omandireformi õigustatud subjektid ning soovitakse jätta seadusest välja viide ebareaalseks osutunud võimalusele, et ümberasujatele võidakse tagastada või kompenseerida vara riikidevahelise kokkuleppe alusel.
Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
6.Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 15. jaanuaril algatatud perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (1290 SE). Käesoleval ajal puudub perekonnaseaduses volitusnorm, mille alusel saaks kehtestada perekonnaseisuasutustele esitatavate avalduste ja nende poolt väljastatavate tõendite vormid, mis oleksid kohustuslikud kõikidele perekonnaseisuasutustele. Eelnõu eesmärgiks on tagada ühetaoline seaduse rakendamine perekonnaseisuasutustes.
Seaduse rakendamine ei nõua riigieelarvest täiendavaid rahalisi vahendeid.
Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
7.Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 15. jaanuaril algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (1291 SE). Seadusemuudatus distsiplineerib piimatööstusi ja piima otseturustajaid andmete esitamisel kvootide täitmise kohta ja piima kvaliteediklassidesse määramise nõuete järgimisel. Samuti aitab kaasa tootmises piimakvoodi rakendamisele.
Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
8.Riigikogu liikme Jüri Adamsi poolt 15. jaanuaril algatatud riigihangete seaduse täiendamise seaduse eelnõu (1292 SE). Eelnõuga soovitatakse kehtestada eesti keele nõue arvutikeelena riigi- ja omavalitsusasutuste, riigi- ja omavalitsuse ettevõtete, koolide, avalike arvutikasutamispunktide programmides.
Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
9.Vabariigi Valitsuse poolt 16. jaanuaril algatatud tulumaksuseaduse § 48 lõike 7 muutmise seaduse eelnõu (1293 SE). Eelnõuga sätestatakse tööandja sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks tasuta või soodushinnaga kasutada andmise erisoodustuse hinna ülempiir, milleks on praegu rahandusministri määruses sätestatud erisoodustuse hind 2000 krooni kuus iga erasõitudeks kasutatud sõiduauto kohta. Täpsem kord erisoodustuse hinna määramiseks igal konkreetsel juhul nähakse ette rahandusministri määruses.
Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
10.Riigikogu liikme Jaana Padriku poolt 16. jaanuaril algatatud elamuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (1293 SE). Eelnõu eesmärk on sätestada tagastatud majade üürnikele võlaõigusseaduse alusel toimuva üürilepingu ülesütlemise puhuks uue eluruumi soodustingimustel üürimise õigus.
Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
11.Riigikogu liikme Jaak Aabi poolt 16. jaanuaril algatatud raamatupidamise seaduse rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1294 SE). Uus raamatupidamise seadus jõustus põhiosas alates 1.jaanuarist 2003. Kuna mitmed seadused sisaldavad viiteid on enne uue seaduse jõustumist kehtinud nn. vanale raamatupidamise seadusele, siis selguse tagamiseks ja eksitavate tõlgenduste vältimiseks asendatakse nendes seadustes sisalduvad viited vanale raamatupidamise seadusele viidetega uuele raamatupidamise seaduse.
Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus
16. jaanuar 2003

Lisainfo: Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside