Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 6 eelnõu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 10. mail algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (368 SE). Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu 13.06.2002 raamotsuse ”žEuroopa vahistamismäärus ja loovutamismenetlus liikmesriikide vahel”, mille alusel muutus alates 1.01.2004 Euroopa Liidu liikmesriikide vahel isikute väljaandmismenetlus. Raamotsuse sätted tuleb viia sisse liikmesriikide siseriiklikusse seadusandlusesse. Raamotsus on osa EL liikmesriikide omavahelisest koostööst kriminaalasjades. Eeltoodust lähtuvalt on koostatud eelnõu kriminaalmenetluse seadustiku täiendamiseks EL liikmesriikide vahel toimuva isikute loovutamismenetluse sätetega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 11. mail algatatud isikunimeseaduse eelnõu (369 SE). Eelnõus esitatakse uus terviklik isikunime regulatsioon. Eelnõuga sätestatakse isikunimede moodustamise kord ning tagatakse Eesti kodaniku ja Eestis viibiva välismaalase isikunime ühtne kasutamine haldusorganite poolt. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 11. mail algatatud kemikaaliseaduse, riigilõivuseaduse ja väetiseseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE). Kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamine on tingitud Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga ja vajadusest viia kemikaaliohutuse valdkonda reguleerivad õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, et tagada kemikaali kui kauba vaba ja ohutu liikumine riikide vahel. Samuti on tarvis lahendada probleemid, mis on ilmnenud kehtiva kemikaaliseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide rakendamisel. Riigilõivu seaduse muutmise seaduse eesmärk on tagada kemikaali teavitamisega seotud toimingute eest rahaliste vahendite laekumine riigieelarvesse, mis tagaks selle, et vastavate toimingute teostamine ei läheks riigile kulukamaks kui toimingute maksumus. Väetiseseaduse muutmine tuleneb Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2004.a istungil otsustatust ja vajadusest viia kemikaaliseaduse muutmisega kehtetuks tunnistatav volitusnorm, tule- ja plahvatusohtliku väetise käitlemise nõuete kehtestamisest, väetiseseadusesse. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

4.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 11. mail algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse alaealistele alkoholi müügi kriminaliseerimiseks eelnõu (371 SE). Eelnõu näeb ette muuta lastele alkoholi müümine kriminaalkuriteoks, mis annaks võimaluse kasutada efektiivsemaid jälitustegevuse meetodeid ja lubaks tõsta sellise kuriteo eest määratavaid karistusi. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

5.Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni poolt 11. mail algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (372 SE). Eelnõu näeb ette lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa ühe lapse kohta mitte rohkem kui 300 krooni. Eelnõu kohaselt tuleks lasteasutuste pedagoogide palgamäärad kokku leppida kohalike omavalitsuste ja pedagoogide delegatsioonide vahel. Juhul, kui nendel läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata, kinnitab vastavad palgamäärad Vabariigi Valitsus, kellel lasub kohustus tagada ühtne haridustase. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

6.Isamaaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni poolt 11. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni tegevuse kohta” eelnõu (373 SE). Komisjoni ülesanneteks oli XX sajandi Nõukogude ja Saksa okupatsiooni aastatel Eesti Vabariigi territooriumil kohaldatud repressiivpoliitika analüüsimine; Eesti Vabariigi kodanike suhtes okupatsioonide perioodil rakendatud genotsiidikuritegude selgitamine; okupatsioonide poolt eesti rahvale tekitatud majandusliku kahju hindamine; objektiivse teadusliku hinnangu kujundamine XX sajandi okupatsioonivõimude tegevusele Eestis. Eelnõu näeb ette hinnangu andmise komisjoni tegevusele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside