Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 5 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid.

Vabariigi Valitsuse poolt 19. novembril algatatud vedelkütuse miinimumvaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE). Käesoleva seaduseelnõu eesmärgiks on muuta riigi poolt moodustatava esimese 5 päeva vedelkütuse miinimumvaru moodustamise tähtaega 1. jaanuarilt 1. maiks 2004 ning viia vedelkütuse miinimumvaru moodustamise ajagraafik kooskõlla Euroopa Liidu liitumislepingus toodud ajagraafikuga, kus 2006. ja 2007. aasta miinimumvaru kogused on 5 päeva võrra suuremad kui kehtivas seaduses sätestatud. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Vabariigi Valitsuse poolt 19. novembril algatatud asjaõigusseaduse, Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse, geograafilise tähise kaitse seaduse, kasuliku mudeli seaduse, kaubamärgiseaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, patendiseaduse, riigilõivuseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (195 SE). Eelnõu eesmärgiks on ühtlustada tööstusomandi seaduste õiguste rakendamise regulatsioone. Eelnõus nimetatud seaduste muudatuste eesmärk on viia nendes seadustes kasutatud mõisted omavahel, aga ka tööstusomandi õiguskaitse korralduse seaduses kasutatud mõistetega vastavusse ning ühtlasi lähendada sarnaste õigusinstituutide regulatsiooni. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Vabariigi Valitsuse poolt 19. novembril algatatud kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE). Käesoleva seaduse eesmärk on kõrvaldada kriminaalhooldusseaduse vastuolud kohtute seaduse ja karistusseadustikuga ning lahendada praktikas tõusetunud probleemid. Samuti on eelnõu ülesandeks kriminaalhoolduse organisatsiooni muutmine selgemaks. Käesoleva seaduseelnõuga likvideeritakse seadusliku regulatsiooni dubleerimine ning luuakse kriminaalhoolduse protsessi reguleeriv ühtne õiguslik baas. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Vabariigi Valitsuse poolt 20. novembril algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ja vandetõlgi seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE). Käesolevasse eelnõusse on koondatud ülalmainitud seadustes sisalduvate kiireloomuliste tähtaegade edasilükkamised. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Vabariigi Valitsuse poolt 20. novembril algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE). Eelnõu eesmärk on prokuratuuriseaduse kooskõlla viimine Justiitsministeeriumis heaks kiidetud riigi peaprokuröri kavandatavate struktuurimuudatustega prokuratuuris ja prokuröride uue diferentseeritud palgakorralduse alustega ning turvatunde tagamine prokuröridele ning nende lähedastele õigusvastaste rünnete korral seoses nende teenistusega prokuratuuris. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside