Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 6 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 8. märtsil algatatud Balti Pataljoniga seotud välislepingute lõpetamise seaduse eelnõu (283 SE). BALTBAT loodi aastal 1994, see oli esimene Eesti, Läti ja Leedu vaheline kaitsealane koostööprojekt. BALTBAT on olnud edukas, hiljem on selle eeskujul käivitunud mitmed kolmepoolsed projektid nagu näiteks Balti kaitsekolledž (BALTDEFCOL), Balti miinitõrjeeskaader (BALTRON), Balti õhuseire süsteem (BALTNET) ning mitmed väiksemamahulised projektid. Eesti, Läti ja Leedu Kaitseministeeriumide ja kaitseväelaste hinnangul on BALTBAT tänaseks oma algselt seatud põhieesmärgid täitnud ning puudub vajadus projekti senisel kujul jätkata. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 8. märtsil algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE). Eelnõu peamiseks eesmärgiks on viia toiduseadus enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga täielikku vastavusse Euroopa Liidu õigusaktidega. Lisaks sellele tehakse seadusesse muudatusi rakendamise käigus kerkinud küsimuste ja probleemide lahendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 8. märtsil algatatud infoühiskonna teenuse seaduse eelnõu (285 SE). Eelnõu eesmärgiks on tagada infoühiskonna teenuste vaba liikumine Euroopa Liidu siseturul. Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 14 lõikele 2 kujutab Euroopa Liidu siseturg endast sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade ja teenuste vaba liikumine ning asutamisvabadus. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 8. märtsil algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE). E elnõu väljatöötamise eesmärk on viia avaliku teenistuse seadus kooskõlla Euroopa liiduga ühinemislepingust tuleneva töötajate vaba liikumise põhimõttega ning reguleerida riiklike ekspertide Euroopa Liidu institutsioonide juurde lähetamisega seonduvad küsimused. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 8. märtsil algatatud hooneühistuseaduse eelnõu (287 SE). Eelnõu eesmärgiks on reguleerida eluruumide või mitteeluruumide oma liikmete ainukasutusse andmisega tegelevate juriidiliste isikute õiguslikud alused kaasaja majandussuhetele ja tsiviilkäibele vastavalt. Eelnõu vastuvõtmisega kehtestatakse regulatsioon, mis tagab nimetatud liikmetele korteriomanikega sarnased õigused ja senisest suurema kaitse. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 8. märtsil algatatud autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (288 SE). Autoveoseaduse muutmise seaduse ettevalmistamise peamiseks põhjuseks on ühelt poolt vajadus viia see kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega ja teiselt poolt vajadus ühtlustada autoveoseadus ühistranspordiseadusega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside