Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse 7 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 22. septembril algatatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 13 surmanuhtluse igas olukorras kaotamise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (121 SE). Eelnõu algatamine on tingitud vajadusest rahvusvaheliste inimõigustealaste instrumentide rakendamisega selgelt osundada kõigile inimestele, et Eesti riik kaitseb kõigil juhtudel igaühe õigust elule kui ülimat põhiõigust, mis on eelduseks kõigi teiste õiguste ja vabaduste kasutamisele. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 22. septembril algatatud ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitleva teise fakultatiivse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (122 SE). Eelnõu näeb ette ühinemise ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise fakultatiivse protokolliga, mille eesmärgiks on surmanuhtluse kaotamine ja mis on vastu võetud ja välja kuulutatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 1989. aasta 15. detsembri resolutsiooniga 44/128. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

3.Rahanduskomisjoni poolt 22. septembril esitatud Riigikogu otsuse ”Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine” eelnõu (123 OE). Vastavalt riigieelarve seaduse § 373 lõikele 2 nimetab Riigikogu stabiliseerimisreservi nõukogusse neli liiget. Nõukogu liikmed nimetatakse viieks aastaks ja Riigikogu otsuse eelnõu nõukogu liikmete nimetamiseks algatab Riigikogu rahanduskomisjon. Lisaks Riigikogu poolt nimetatud liikmetele kuuluvad nõukogusse ametijärgselt rahandusminister, kes on ühtlasi nõukogu esimees ja Eesti Panga president. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

4.Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni poolt 22. septembril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (124 OE). Erikomisjoni liikme Toomas Hendrik Ilvese asemele esitatakse Ivari Padar ja asendusliikme Ivari Padari asemele Katrin Saks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 23. septembril algatatud vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE). Eelnõu eesmärk on väärtustada väikelaste kasvatamist ja hüvitada nende kasvatamise tõttu saamata jäänud tulu. Eelnõu reguleerib vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 23. septembril algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (126 SE). Eelnõuga täiendatakse täitemenetluse seadustiku §-i 1, mis sätestab nimekirja lahenditest, mis kuuluvad täitmisele täitemenetluse seadustiku alusel. Eelnõuga täiendatakse nimekirja pensioniameti ettekirjutustega, mis võimaldab kohtutäituritel nõuda sisse enammakstud pensionid, hüvitised ja toetused (näiteks: peretoetused, kuriteoohvritele makstavad hüvitised, matusetoetus, riiklikud pensionid ja 1. jaanuarist kavandatav vanemahüvitis). Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

7.Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi ja Harri Õunapuu poolt 23. septembril algatatud tulumaksuseaduse §-ga 271 täiendamise seaduse eelnõu (127 SE). Eelnõu kandev eesmärk on tagada kõigile erametsaomanikele võrdne kohtlemine metsa raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisega seotud kulude mahaarvamisel. Samuti soodustatakse eelnõuga metsauuendust, võimaldades vastavate kulutuste arvestamist tulude maksustamisel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside