Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 7 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 11. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse ”Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava aastani 2015 kinnitamine” eelnõu (474 OE). Kütuse- ja energiamajandus on riigi tähtis infrastruktuur, mis peab toimima ja arenema nii, et oleks tagatud Eesti pidev varustamine kvaliteetsete kütuste, elektrienergia ja soojusega võimalikult madalate hindadega. Seejuures peab kütuse- ja energiamajandus olema võimalikult efektiivne ning vastama ohutus- ja keskkonnanõuetele. Dokument määratleb valdkonna hetkeolukorra, toob esile EL liitumislepingus kajastatu, prognoosib energiatarbe arenguid, fikseerib energiamajanduse arendamise strateegilised eesmärgid, arenduspõhimõtted ning vajalike investeeringute suurusjärgud ja kirjeldab edasist analüüsi vajavaid probleeme ning riiklikke järelvalve- ning regulatsioonialaseid ülesandeid. Arengukava peab tagama energeetikavaldkonna tasakaalustatud arengu Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 13. oktoobril algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE). Eelnõu on välja töötatud eesmärgiga lahendada Narva linnas piiriületusega seotud probleemid. Riigipiiri seadus näeb ette, et piirirežiimiga määratakse muuhulgas kindlaks isikute ja transpordivahendite riigipiiri ületamise, kauba üle riigipiiri toimetamise, isikute ja transpordivahendite piiripunkti sisenemise, selles paiknemise ja sellest väljumise ning kaupade piiripunkti sisseveo, selles paiknemise ja sellest väljaveo kord. Eelnõu sisaldab volitusnormi Vabariigi Valitsusele või tema poolt volitatud ametkonnale kehtestada piirirežiimist tulenevad õigused, kohustused ning piirangud, kui need ei ole sätestatud seaduse või välislepinguga. Seega ei saa lugeda väljaspool piiripunkti toimuva korraldamist ainult riigi ülesandeks ning tekkivad probleemid transpordivahendite järjekordadega vajavad lahendamist koostöös kohaliku omavalitsusega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 13. oktoobril algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (476 SE). Lepingu eesmärk on piirata tulumakse, mida riik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada, ja kõrvaldada rahvusvaheline topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Leping reguleerib maksustamisõiguste jagamist riikide vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 13. oktoobril algatatud Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja ja selle muudatuste vastuvõtmise seaduse eelnõu (477 SE). Eelnõu eesmärk on ratifitseerida WHO põhikiri ja põhikirja muudatused. Seeläbi täidetakse põhiseadusest tulenev lepingu Riigikogus ratifitseerimise kohustus, mis on täitmata 1993. aastast alates. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

5.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 13. oktoobril algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE). E elnõu näeb ette riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 19 lõike 3 täiendamist punktiga 5, mis sätestab, et Riigikogu liige ei või olla äriühingu nõukogus riigi esindajaks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

6.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 13. oktoobril algatatud ühistranspordiseaduse § 15 täiendamise seaduse eelnõu (479 SE). Eelnõu eesmärgiks on täpsustada ühistranspordiseaduses riigipoolse toetuse andmise põhimõtet ja ulatust Eesti mandri ja saarte ning väikesaarte vahelisel, Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel ning Saaremaa ja Saare maakonna haldusterritooriumil asuvate väikesaarte vahelisel laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliinidel. Eelnõus sätestatakse ülalnimetatud ühiskondlikul liiniveol nii reisija kui ka sõiduki üleveo hinna kalkuleerimise aluseks nn maanteepikenduse põhimõte, mille kohaselt reisija ja sõiduki üleveo hind ei tohiks olla suurem sama pika maanteelõigu läbimiseks tehtavatest kulutustest. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

7.Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Kaarel Pürgi, Eldar Efendijevi, Jüri Šehovtsovi, Marika Tuusi, Nelli Privalova, Mailis Repsi, Helle Kalda ja Heimar Lengi poolt 13. oktoobril algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE). Käesoleva aasta 1. jaanuaril jõustus okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus, mille eesmärk on leevendada õigusvastaselt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut ning kehtestada represseeritud isikutele mitmed soodustused ja toetused. E elnõuga laiendatakse seaduses ettenähtud soodustused ja toetused muuhulgas Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimises osalenutele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside