Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 7 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 8. novembril algatatud töötajate kaasamise seaduse eelnõu (499 SE). Uus nähtus Eesti õiguskorras on üleühenduseliste ettevõtjate ja ettevõtjate gruppide (Communty-scale undertakings and groups of undertakings) tasandil moodustatavad Euroopa töönõukogud või alternatiivina informeerimise ja konsulteerimise korra sisseseadmine, kui sellise mitmes liikmesriigis ja määratletud töötajaskonna suurusega ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatuse asukoht on Eestis. Regulatsioon tuleneb ELN direktiivist 95/45/EÜ. Eelnõu jaguneb kaheks suuremaks normide kompleksiks: esiteks – töötajate esindajate informeerimine ja nendega konsulteerimine Euroopa tasandi hargmaiste ettevõtjate tasandil, st Euroopa töönõukogude asutamist või informeerimise ja konsulteerimise protseduuri sisseseadmist; teiseks – töötajate kaasamise korraldamine Euroopa äriühingus. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 8. novembril algatatud politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE). Eelnõu näeb ette moodustada politseiasutusena tegutsenud Julgestuspolitsei asemele Keskkorrakaitsepolitsei. Ühtlasi muudetakse Politseiameti staatust ja jaotatakse osa tema funktsioone Keskkriminaalpolitsei ja loodava Keskkorrakaitsepolitsei vahel. Seoses ümberkorraldustega kaotatakse politseiteenistuses põhigrupid, täiendatakse ametinimetusi ning muudetakse politseiametnike ametisse nimetamist. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 8. novembril algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE). Eelnõu eesmärk on tagada riigimaanteede ja kohalike teede ühtlane areng, sätestada alused teeregistri pidamiseks ning kohalike teede rahastamiseks ja täpsustada sellega seonduvad mõisted. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 8. novembril algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE). Väärtustamaks kaitseväelaste osalemist rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides, suurendatakse eelnõus kaitseväelaste sotsiaalseid tagatisi. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 8. novembril algatatud kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse kohtute tööpiirkondade ühendamiseks eelnõu (503 SE). Kohtute tööpiirkondade ühendamise seaduse eelnõu eesmärk on luua seadusandlik baas kohtute piirkondliku struktuurimuudatuse läbiviimiseks, mis peab tagama õigusemõistmise kiiruse ühtlustumise ning õigusemõistmise kvaliteedi paranemise. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 8. novembril algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (504 SE). Eelnõu eesmärk on muuta ja kaasajastada lisaks finantseerimissüsteemile ka teisi praktilises elus teadus- ja arendusasutustele ning teadustöötajatele probleeme tekitanud sätteid. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 8. novembril algatatud ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (505 SE). Eelnõu eesmärgiks on luua õiguslik alus Tallinna Ülikooli tekkimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside