Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 29 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid

1. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (1 SE). Eelnõu eesmärk on viia Vabariigi Valitsuse seadus kooskõlla Raudtee seadusega, kus Raudteeameti asemel nähakse ette Raudteeinspektsioon. Seadus jõustub raudteeseaduse jõustumisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE). Algataja sõnul on ühistranspordiseaduse rakendamise käigus on ilmnenud mitmeid ebakõlasid seaduse nõuetes ja selle sätete sõnastuses. Sellega seoses on tekkinud praktiline vajadus likvideerida ebaselged ja mitmeti tõlgendatavad nõuded. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 81 muutmise seaduse eelnõu (3 SE). Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: Riigisekretär edastab üksikjuhtumit reguleeriva ning isiku õigusi tekitava, muutva või lõpetava Vabariigi Valitsuse korralduse vastava menetluse algatanud haldusorganile, kes teeb korralduse isikule teatavaks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud etendusasutuse seaduse eelnõu (4 SE). Seadus sätestab etendusasutuse mõiste ning etendusasutuse tegevuse korraldamise ja rahastamise ning etendusasutuse aruandluse alused. J uhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

5. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud väetiseseaduse eelnõu (5 SE). Käesolev seadus sätestab väetisele ja selle käitlemisele esitatavad nõuded, mis tagavad väetise ohutuse inimese elule ja tervisele, looma tervisele ning varale ja keskkonnale ning väetise soodsa mõju taimele ja taimekasvatussaadusele. Käesolevat seadust ei kohaldata töötlemata orgaanilisele ja töötlemata looduslikule väetisele ning reo- ja heitvee settele. Seadus jõustub 2003. aasta 1. juulil. Seaduse § 21 lõige 2 jõustub eraldi seadusega, kui Eesti on liitunud Euroopa Liiduga Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

6. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE). Seaduse rakendamise käigus on ilmnenud mitmeid ebakõlasid seaduse nõuetes ja selle sätete sõnastuses. Sellega seoses on tekkinud praktiline vajadus likvideerida ebaselged ja mitmeti tõlgendatavad nõuded. Eelnõu kohaselt on seaduse eesmärgiks riigipiiri seaduse vananenud ja piirivalve tööd takistavate sätete muutmine ja kaasajastamine. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

7. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud raudteeseaduse eelnõu (7 SE). Algataja sõnul on kehtiva raudteeseaduse muutmine ühelt poolt tingitud Eestis raudteevaldkonna regulatsiooni harmoniseerimise vajadusest uute Euroopa Liidu raudtee-alaste direktiividega, teiselt poolt aga seaduse rakendamisel praktikas ilmnenud asjaoludest, mis viitavad kehtiva seaduse mõningatele vajakajäämistele ja raudteevaldkonna üldisele alareguleeritusele. Samuti vajavad riik ja ühiskond situatsioonis, kus kaks suuremat raudtee-ettevõtjat ”” AS Eesti Raudtee ja Edelaraudtee AS ”” on erastatud (AS Eesti Raudtee 66 % aktsiate ulatuses), tõhusamaid vahendeid raudtee-ettevõtjate tegevuse vajalikul määral mõjutamiseks ja kontrollimiseks. Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. juunil. Paragrahvi 65 lõige 1 ja § 118 jõustuvad 2004. aasta 1. jaanuaril. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

8. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (8 SE). Protokoll sätestab laevaohutuse põhinõuded, sealhulgas nõuded ohutust tõendavate dokumentide vormistamisele, nõuded päästevahenditele, raadioside korraldamisele, navigatsiooniseadmetele, ohtlike kaupade veole ja laeva tuleohutuse tagamisele. Eelnõu kohaselt määratakse Eesti-poolseks informatsiooni edastajaks ülalnimetatud protokolli artikli III kõigi alapunktide osas Veeteede Amet. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

9. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (9 SE). Konventsiooniga luuakse põhialused rahvusvaheliste vaidluste lahendamiseks lepitusmenetluse ja vahekohtupidamise kaudu. Lisaks kahe riigi vahelistele vaidlustele on konventsiooni alusel võimalik lahendada ka niisuguseid vaidlusi, kus vaid üheks osapooleks on riik kui rahvusvahelise õiguse subjekt. 2002.a. maikuu seisuga oli konventsiooniga ühinenud 97 riiki üle kogu maailma. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

10. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni väävli heitkoguste edasise vähendamise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (10 SE). Nimetatud protokolliga ühinedes võtab Eesti Vabariik endale kohustuse vähendada väävli heitkoguseid 2005. aastaks 35% võrra ja 2010. aastaks 40% võrra, võttes aluseks 1980. aasta taseme. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

11. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris ja Iraagis” eelnõu (11 SE). Eelnõu kohaselt otsustatakse Eesti kaitseväe üksusi isikkoosseisuga kuni 55 kaitseväelast kasutada ühe 6-kuulise rotatsiooniperioodi vältel Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste koalitsioonivägede poolt juhitaval konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil rahvusvaheliste koalitsioonivägede koosseisus Kuveidis, Kataris ja Iraagis tähtajaga kuni üks aasta alates Eesti üksuste lähetamisest missioonipiirkonda. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

12. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud turvaseaduse eelnõu (12 SE). Eelnõu järgi sätestab seadus turvateenuseid osutava ettevõtja tegevuse tingimused ja korra, turvatöötaja õigused ja kohustused ning turvatöötajale ettenähtud tagatised ja sisevalve korraldamise tingimused ja korra ning reguleerib turvaettevõtja ja sisevalve tegevuse üle järelevalve teostamist ning kehtestab vastutuse selle seaduse rikkumise eest. Seadust ei kohaldata Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ega Siseministeeriumi valitsemisala asutusele või üksusele, kelle ülesanne on objekti valve ja kaitse tagamine ning korraldamine. Seaduse jõustumisajaks on planeeritud 2004. aasta 1. mai. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

13. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud eradetektiivinduse seaduse eelnõu (13 SE). Seadus sätestab eradetektiivindusega tegelemise õiguslikud alused ja korra, eradetektiivi vastutuse ning järelevalve alused ja korra eradetektiivinduse üle. Eradetektiivindus on ettevõtluse liik, mille tegevusalaks on eradetektiiviteenuse osutamine. Seadus peaks jõustuma 2004. aasta 1. jaanuaril. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

14. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil algatatud tarbijakaitseseaduse eelnõu (14 SE). Eelnõu väljatöötamise tingis vajadus kaasajastada 1993. aastal vastu võetud tarbijakaitseseadust eeskätt tarbija majanduslike huvide kaitse seisukohalt ning viia see vastavusse Euroopa Liidus kehtivate põhimõtetega, samuti luua süsteem tarbija kaebuste kohtuväliseks lahendamiseks. Jõustumine on planeeritud 2003. aasta 1. juuniks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

15. Riigikogu liikmete Helle Kalda, Tõnu Kauba, Evelyn Sepa ja Toivo Tootseni poolt 1. aprillil algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE). Kehtiv seadus ei näe ette ümberasunutele kuulunud ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist ega kompenseerimist ning jätab selle küsimuse lahendamise riikidevahelise kokkuleppe reguleerida. Eelnõuga soovitakse kõrvaldada õiguslik ebaselgus nii ümberasujate kui üürnike jaoks ning samas üürnike suhtes järgida õiguspärase ootuse printsiipi, ilma seda ümberasujate suhtes rikkumata. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

16. Isamaaliidu fraktsiooni poolt 1. aprillil algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (16 SE). Eelnõu eesmärk on oluliselt suurenda valijate poolt antavate häälte osatähtsust Riigikogu valimistulemuste kindlakstegemisel. Eelnõu näeb ette erakondade avatud üleriigilistele nimekirjadele üleminekut. Erakonna üleriigilises nimekirjas reastatakse erakonna kandidaadid ümber vastavalt paremale häälteprotsendile, mis arvutatakse kandidaadile antud häälte arvu jagamisel vastava piirkonna lihtkvoodiga ning saadud tulemuse korrutamisel arvuga 100. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

17. Isamaaliidu fraktsiooni poolt 1. aprillil algatatud õppetoetuste seaduse eelnõu (17 SE). Eelnõu sätestab õppetoetuste liigid, nende saamise tingimused ja korra, et motiveerida õpilast ja üliõpilast täiskoormusega ja edukalt õppima ja õppeasutust nominaalse õppeajaga lõpetama ning soodustada andekate isikute, kellel majanduslikel põhjustel on hariduse omandamine raskendatud, ligipääsu haridusele ja hariduse omandamist. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

18. Isamaaliidu fraktsiooni poolt 1. aprillil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (18 SE). Eelnõu eesmärgiks on vähendada üksikisiku tulumaksukoormust eeskätt väiksema sissetulekuga peredel selliselt, et maksuvabast tulust tulenev maksusoodustus laieneks seniselt kolmelt ja enamalt ka kahte ja ühte last kasvatavatele peredele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

19. Isamaaliidu fraktsiooni poolt 1. aprillil algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE). Eelnõuga soovitakse võimaldada toimetulekutoestuste maksmist ka ühiselamustes elavatele ja statsionaarses õppevormis õppivatele üliõpilastele. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

20. Vabariigi Valitsuse poolt 2. aprillil algatatud Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse eelnõu (20 SE). Eelnõu reguleerib Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud ning Eestisse toodud kultuuriväärtuste tagastamist Euroopa Liidu liikmesriigile. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

21. Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 2. aprillil algatatud Eesti Vabariigi seaduse ”Kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta” ning riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE). Eelnõu näeb ette kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute asumisel või kinnipidamiskohas sündinud laste rehabiliteerimist, õigust soodustingimustel vanaduspensionile, pensionilisale ja nende kinnipidamiskohas või asumisel viibimise aja arvamist pensioniõigusliku staaþi hulka. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

22. Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 2. aprillil algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (22 SE). Eelnõu näeb ette suurendada alates 2003. aasta 1. maist pensioni baasosa 200 krooni võrra, st summani 677 krooni ja 33 senti. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

23. Isamaaliidu fraktsiooni poolt 2. aprillil algatatud Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ning karistusseadustiku muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (23 SE). Eelnõu sätestab Riigikogu liikmeks kandideerimise keelu isikutele, kes on olnud Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure või vastuluure teenistuses või agendid või kes on osalenud kodanike jälitamisel ja represseerimisel nende poliitiliste veendumuste, ebalojaalsuse, klassikuuluvuse või Eesti Vabariigi riigi- või kaitseteenistuses olemise eest. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

24. Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 3. aprillil algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 321 muutmise seaduse eelnõu (24 SE). Eelnõu algatajad peavad vajalikuks laiendada tasuta koolilõunat saavate õpilaste ringi põhikooli lõpuni. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

25. Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 3. aprillil algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE). Eelnõuga soovitakse võimaldada kohalikul omavalitsusel otsustada iseseisvalt eluruumide võõrandamist nende üürnikele, kellel see kehtivast seadusest tulenevast avaliku enampakkumise nõudest ei ole võimalik. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

26. Riigikohtu esimehe poolt 27. märtsil esitatud Riigikogu otsuse ”Tambet Tampuu Riigikohtu liikme ametisse nimetamine” eelnõu (26 OE). Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

27. Riigikohtu esimehe poolt 2. aprillil esitatud Riigikogu otsuse ”Indrek Koolmeistri Riigikohtu liikme ametisse nimetamine” eelnõu (27 OE). Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

28. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil esitatud tegevuskava ”Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm aastateks 2003 – 2015”. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

29. Vabariigi Valitsuse poolt 1. aprillil esitatud tegevuskava ”Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010”. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

3. aprill 2003

Lisainformatsioon:

Margit Liivoja, pressisekretär, tel. 631 6353

Tagasiside