Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 4 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid.

1. Vabariigi Valitsuse poolt 7. aprillil algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE). Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muutmine on seotud kohalikele omavalitsustele asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 20 lõikes 1 ette nähtud ostueesõiguse kadumisega alates 01. jaanuarist 2001. a. Muudatus puudutab ostueesõiguse teostamiseks ette nähtud vastavate lepingute ärakirjade saatmise kohustust. Maakatastriseaduse muutmine puudutab maakatastri juurde maa korralise ja erakorralise hindamise läbiviimiseks ning maa väärtust kajastavate andmete töötlemiseks moodustatud tehingute andmebaasi laekuvate andmete edastamise korda. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2. Isamaaliidu fraktsiooni poolt 8. aprillil algatatud õppetoetuste seaduse eelnõu (31 SE). Eelnõu kohaselt sätestab seadus õppetoetuste liigid, nende saamise tingimused ja korra, et motiveerida õpilast ja üliõpilast täiskoormusega ja edukalt õppima ja õppeasutust nominaalse õppeajaga lõpetama ning soodustada andekate isikute, kellel majanduslikel põhjustel on hariduse omandamine raskendatud, ligipääsu haridusele ja hariduse omandamist. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

3. Mõõdukate fraktsiooni poolt 8. aprillil algatatud riiklike peretoetuste seaduse täiendamise seaduse eelnõu (32 SE). Eelnõu eesmärk on mõjutada positiivselt sündimuskäitumist. Eelnõu näeb ette lapsehooldustasu suurendamist määrani, mida võiks käsitleda emapalgana lapse kasvatamise töö eest. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

4. Mõõdukate fraktsiooni poolt 8. aprillil algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE). Seaduse eesmärgiks on leevendada lastega perede olukorda. Eelnõu kohaselt nähakse ette lasterikka pere kvartalitoetus ka kolmelapselistele peredele, esimese lapse toetuse suurenemine 300 kroonini kuus ning üksikema toetuse suurenemine 600 kroonini kuus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Tagasiside