Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 9 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 25. oktoobril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE). Eelnõuga muudetakse koolituslubade väljastamist koolieelsetele lasteasutustele ja õppeasutustele ning nendes riikliku järelevalve läbiviimist. Samuti on kehtestatud õppeasutuse sise- ja välishindamise nõuded. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 25. oktoobril algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE). Eelnõuga muudetakse üldhariduskoolide juhtimis- ja rahastamispõhimõtted ning sätestatakse üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja koolieelsete lasteasutuste pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavuse tõendamise uus süsteem. Samuti täpsustatakse erivajadustega õpilastega, koolikohustuse täitmisega ja õpilaste transpordiga seonduvat regulatsiooni põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 25. oktoobril algatatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle protokollidega ühinemise seaduse eelnõu (489 SE). Konventsiooni kohaselt on CIS-i loomise ja toimimise/kasutamise eesmärk eelkõige liikmesriikide tolliasutuste koostöö tõhustamine õigusrikkumistega seotud teabe kiire ja efektiivse vahetamise ja üksteisele kättesaadavaks tegemise kaudu. Teavet kasutatakse vaid liikmesriikide tolli, keeldude ja piirangutega seotud kaupu, aktsiisi- ja käibemaksu, samuti narkokaubandust käsitlevate õigusaktide rikkumise ennetamisel, uurimisel, menetlemisel ning nende rikkumiste eest karistamisel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 25. oktoobril algatatud pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE). Eelnõu peamine eesmärk on täiendada pakendiaktsiisiga maksustatavate pakendiliikide loetelu (laiendada pakendiaktsiisi teistele pakenditele) ja täpsustada pakendimaksu süsteemi toimimist. Arvestades pakendimaksu rakendamise kogemusi teistes riikides, keskendutakse pakendiaktsiisi laiendamisel müügipakendile. Võttes arvesse kehtiva pakendiaktsiisi seaduse nõudeid ja aktsiisiga maksustatud pakendiliikide kogumise ja taaskasutamise tulemusi, tuleb pakendiaktsiisiga maksustavate pakendiliikidena vaadelda muust müügipakendist eraldi joogipakendit (alkoholi- ja karastusjoogipakendit). Muu müügipakend tuleb süsteemi lihtsuse ja arusaadavuse huvides maksustada aktsiisiga vastavalt pakendimaterjali liigile (klaas, plastik, metall, paber ja kartong, muu). Sellest tulenevalt on eelnõu kohaselt muudetud ka seaduse lisa, mis kehtestab pakendiaktsiisi määrad. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 25. oktoobril algatatud jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE). Jahiseadus võeti vastu 24. aprillil 2002. a jõustumistähtajaga 1. märts 2003. a. Jahiseaduse rakendusperioodil on ilmnenud seaduse mõningad puudused, mida püütakse eelnõuga seadusest kõrvaldada. Eelnõu koosneb ühest paragrahvist, mis on jagatud kahekümne kolme punkti. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 25. oktoobril algatatud väärtpaberituru seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE). Peamised muudatused tehakse väärtpaberituru seaduses. Kehtiv Väärtpaberituru seadus kehtib alates 2001. aastast ning seaduses sätestatud regulatsioon on osaliselt vananenud, mistõttu on reaalne vajadus väärtpaberituru alase regulatsiooni täiendamise järgi. Samuti on vajalik seadust täiendada seoses Finantsinspektsiooni poolse järelevalvelise tegevusega, Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 89/298/EMÜ 17. aprillist 1989 siirdväärtpaberite avaliku pakkumise puhul avaldatava emissiooniprospekti koostamise, kontrollimise ja levitamise nõuete kooskõlastamise kohta ning 10. mai 1993 direktiivi 93/22/EMÜ väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta harmoneerimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

7.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 25. oktoobril algatatud töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE). Eelnõu ülesandeks on anda õigus kindlustushüvitisele töötuse korral nendele töötajatele, kes ei lahkunud töölt omal soovil või töötaja poolsete rikkumiste tõttu. Samuti on selle eelnõu eesmärk suurendada töötuskindlustusega hõlmatute ringi inimeste võrra, kes on aasta jooksul suhteliselt lühemat aega hõivatud, nt. hooajatöötajad. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

8.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 25. oktoobril algatatud töötu sotsiaalse kaitse seaduse § 6 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (494 SE). Eelnõuga soovitakse muuta töötu sotsiaalse kaitse seadust selliselt, et töötu riikliku abiraha määr kehtestatakse seadusega. Samuti soovitakse suurendada töötu riikliku abiraha määra seniselt 400 kroonilt kuus 800 kroonile kuus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

9.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 26. oktoobril algatatud teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (495 SE). Eelnõu eesmärgiks on saavutada teeseaduse muutmise kaudu olukord, kus alates 2005. aasta 1. jaanuarist eraldatakse teehoiu rahastamiseks ettenähtud summast r iigimaanteede hoiuks 90% ja kohalike teede hoiuks 10%, alates 2006. aasta 1. jaanuarist vastavalt 80% ja 20%, alates 2007. aasta 1. jaanuarist 75% ja 25% ning alates 2008. aasta 1. jaanuarist 70% ja 30%. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside