Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 14 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Riigikogu liikmete Olev Laanjärve, Mark Soosaare, Peeter Kreitzbergi, Jaanus Marrandi, Sven Mikseri, Liina Tõnissoni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 23. septembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (445 SE). Eelnõu algatajad teevad ettepaneku kindlustada tasuta koolitoit ja õpikud kõikidele 9-klassilistes koolide õppuritele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 22. septembril algatatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni muutmisdokumentide ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE). Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 22. septembril algatatud Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide teabekaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (447 SE). Kokkuleppe eesmärk on tagada NATO jaoks toodetava salastatud teabe ühtne kaitstus kõikides liikmesriikides. Kokkuleppega ühinemine on eelduseks, et Eesti hakkab saama NATO salastatud teavet. Seega on kokkuleppega ühinemine eelduseks Eesti normaalsele osalusele NATO struktuuride töös. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 22. septembril algatatud Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni põhikirja vastuvõtmise seaduse eelnõu (448 SE). IOM on tähtsaim valitsustevaheline migratsiooniprobleemidega tegelev rahvusvaheline organisatsioon. IOM-i tegevuse põhivaldkonnad on töömigratsioon, inimkaubandus, abi kodumaale tagasipöörduvatele migrantidele, migratsioonikorralduse praktilised lahendused, arengumaadest ja sõjapiirkondadest tulnud ümberasujate abistamine uue asukohamaa ellu integreerumisel, seadusandluse edendamine ning tehniline koostöö. Põhitähelepanu all on migrantide heaolu ja õiguste kaitse ning migratsioonialane teavitustöö. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 22. septembril algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE). Eelnõu eesmärk on laiendada õppetoetuse süsteemi põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppijatele, mis annab õppetoetuse rakendamise kaudu õpilastele võimaluse pühenduda senisest enam õpingutele, parandab haridusele ligipääsu ka majanduslikult vähemkindlustatud noortele ning stimuleerib põhikooli järgselt valima edasiõppimiseks kutseharidust. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 22. septembril algatatud alkoholi-, tubaka ja kütuseaktsiisi seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (450 SE). Seletuskirjas märgitakse, et eelnõu väljatöötamise eesmärgiks on kehtiva alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse harmoneerimine energiamaksustamise direktiiviga ning sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisimäärade harmoneerimine tulenevalt Eestile ELi liitumislepinguga võetud kohustustest. Kange õlle, piirituseveinide ja kange alkoholi aktsiisi tõstetakse vajadusest võidelda alkoholi liigtarbimise vastu. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 22. septembril algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE). Eelnõu eesmärgiks on Eestis toimivate mänguautomaatide ning mängulaudade üldarvu stabiilsena hoidmine läbi maksumäärade korrigeerimise. Eelnõu näeb ette uute maksumääradena 7 000 krooni ühe mänguautomaadi ning 20 000 krooni ühe mängulaua kohta kalendrikuus. Eelnõu vastuvõtmise tulemusena täiendavalt laekuv maksusumma kasutatakse heategevuslikel eesmärkidel: kultuuri-, spordi-, teadus-, haridus-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini-, vanurite ja puuetega inimestega tegelevatele organisatsioonidele ning samade valdkondadega seotud projektidele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

8.Vabariigi Valitsuse poolt 22. septembril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE). Eelnõus toodud SHS muudatused võib jagada nelja ossa. Esimese muudatusega sätestatakse seaduse tasemel rehabilitatsiooniteenus, millele on õigus puuetega inimestel, puude määramist taotlevatel inimestel, alaealiste komisjoni otsuse alusel lastel ning psüühikahäirega inimestel. Teisena täpsustatakse toimetulekutoetuse määramise ja maksmise aluseid, et aidata sotsiaalabist sõltuvaid (vaesuslõksus) peresid puudusest välja. Kolmandana sätestatakse SHS-is seaduse tasemel perekonnas hooldamise teenuse osutamise sihtgruppi kuuluvad lapsed ja täpsustatakse nende õigusi ning kehtestatakse nõuded lapse perekonnas hooldajale ja tema täisealistele perekonnaliikmetele, samuti sätestatakse volitusnorm sotsiaalministrile nõuete kehtestamiseks lapse hooldamisele ja selle korraldusele. Neljandana sätestatakse SHS-is volitusnorm, mille alusel maavanem võib anda halduslepinguga kohalikule omavalitsusele üle temale SHSis pandud ülesanded korraldada proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega varustamine. RPTS muudatusega tõstetakse nelja- ja viielapseliste; kuue- ja enamlapseliste ning kolmikuid kasvatavate perede kvartalitoetust, et ennetada ja leevendada vaesusriski piiril olevate perede olukorda. Muudatus tagab lastega perede toetamise sotsiaalkindlustushüvitistest, et laste olemasolu peres ei suunaks peret toimetulekutoetuse saajate hulka. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

9.Vabariigi Valitsuse poolt 22. septembril algatatud seaduse ”2005. aasta riigieelarve” eelnõu (453 SE). Tuleva aasta eelarve maht kasvab 4,5 miljardi krooni võrra võrreldes käesoleva aasta eelarve mahuga. Riigieelarve eelnõuga saab tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel aadressil: http://www.fin.ee/index.php?id=366. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

10.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 22. septembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-de 321 ja 51 muutmise seaduse eelnõu (454 SE). Eelnõu puudutab koolilõuna tasumist riigieelarvest. Tehakse ettepanek tagada koolitoit kõikidele põhikooli õpilastele, suurendades ja kasutades efektiivsemalt läbi sihtfinantseerimise riigieelarvelisi vahendeid. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

11.Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Kaarel Pürgi, Eldar Efendijevi, Nelli Privalova, Jüri Šehovtsovi, Heimar Lenki, Toivo Tootseni, Evelyn Sepa, Ain Seppiku ja Toomas Vareki poolt 22. septembril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (455 OE). Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

12.Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Helle Kalda, Küllo Arjaka, Toomas Vareki, Jüri Šehovtsovi, Arnold Kimberi, Heimar Lenki, Värner Lootsmanni ja Mihhail Stalnuhhini poolt 2004. aasta 22. septembril algatatud ülikooliseaduse § 18 muutmise seaduse eelnõu (456 SE). Ülikooliseaduse kehtiva redaktsiooni kohaselt võib ülikooli rektori ametikohale kandideerida isik, kes lisaks muudele nõuetele peab olema noorem kui 60-aastane. Rahvusvahelise ülikoolide assotsiatsiooni andmetel ei ole teiste riikide kehtivas seadusandluses kehtestatud ülikooli rektori ametikohale kandideerijatele vastavat vanusepiirangut. Eelnõu algatajad on seisukohal, et seaduses sätestatud avalik-õigusliku ülikooli rektorikandidaadile seatud vanuseline piirang ei ole proportsionaalne ega põhjendatud, mistõttu puudub vajadus sellise kitsendava regulatsiooni järele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

13.Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Peeter Kreitzbergi ja Eiki Nestori poolt 22. septembril algatatud kohaliku omavalituse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE). Eelnõu algatajad teevad ettepaneku täiendada kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lõiget 2 uue punktiga 5, mis sätestab, et üle 300 000 elanikuga omavalitsustes tuleb moodustada vähemalt 63-liikmeline volikogu. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

14.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 23. septembril esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (458 OE). Eelnõu algatajad soovivad teha valitsusele ettepanek 2005. aasta 1. aprilliks välja töötada ja esitada Riigikogule raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega pannakse valitsusele kohustus kindlustada raudteeinfrastruktuuri selle osa, mis loob vastavas omavalitsusüksuses vahetut ohtu inimese elule või tervisele või keskkonnale, väljaviimine asulast juhul, kui selleks on vastava kohaliku omavalitsuse volikogu otsus. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse § 154 lõikele 2 on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg otsuse eelnõule 7. oktoober 2004 kell 18.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside