Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 6 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Keskkonnakomisjoni poolt 15. novembril algatatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (511 SE). Eelnõuga soovitakse täpsustada metsaseadust raiete lubatavuse osas. Täpsustuse järgi tohib metsaomanik metsateatisega kavandatud raietest teha vaid selliseid raieid, mida keskkonnateenistus ei ole keelanud. See tähendab, et isegi kehtestatud metsamajandamiskava puudumise korral, on omanikul õigus teha metsateatise alusel kavandatud ja keskkonnateenistuse lubatud raieid ühe aasta jooksul. Eelnõu näeb ette pikendada enne 2004. aasta 7. märtsi koostatud metsamajandamiskavade ja metsa majandamise soovituste kehtestamise võimalust ühe aasta võrra. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

2.Väliskomisjoni poolt 15. novembril esitatud Riigikogu otsuse ”Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (512 OE). Eelnõu näeb ette arvata Eesti delegatsiooni koosseisust välja Kadi Pärnits ning nimetada selle koosseisu Jarno Laur. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

3.Väliskomisjoni poolt 15. novembril esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (513 SE). Eelnõu näeb ette arvata Balti Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisust välja Katrin Saks ja nimetada selle koosseisu Jüri Tamm. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 16. novembril algatatud spordiseaduse eelnõu (514 SE). Eelnõu näeb ette sätestada spordi korraldamise üldised organisatsioonilised ja õiguslikud alused, olümpiavõitja riikliku toetuse taotlemise ja määramise alused, spordi finantseerimise alused ning spordiürituste korraldamise nõuded ja vastutuse nõuete rikkumise eest. Võrreldes kehtiva seadusega on uuendusteks olümpiavõitja riikliku toetuse regulatsioon ja spordiürituste korraldamise nõuded ning vastutus nõuete rikkumise eest. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 16. novembril algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE). Eelnõu täpsustab ühtse pindalatoetuse ning täiendavate otsetoetuse andmise tingimusi seoses asjakohaste EL määruste muutumisega. EL määruste muudatustest on tingitud ka teavitus- ja müügiedendusmeetmeid ning ka ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi käsitlevate sätete muutmine. Seadust täiendatakse ka uut toetust ”” tehniline abi maaelu arengukava meetmete elluviimiseks ”” käsitlevate sätetega. Samuti täpsustakse riikliku järelevalve peatükki ning nõuandekeskust käsitlevaid sätteid. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

6. Riigikogu liikme Helmer Jõgi poolt 16. novembril algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE). Eelnõu näeb ette seadusemuudatuse, mille kohaselt on õpilasel ja üliõpilasel õigus taotleda põhitoetust viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas ”” septembris (septembriks, oktoobriks, novembriks, detsembriks ja jaanuariks) ja veebruaris (veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks). Esimese aasta õpilasel ja üliõpilasel on õigus taotleda põhitoetust viieks kuuks üks kord õppeaastas veebruaris, välja arvatud § 5 lõikes 5 nimetatud toetust, mida esimese aasta õpilasel ja üliõpilasel on õigus taotleda viieks kuuks kaks korda õppeaastas ”” septembris ja veebruaris. Doktorandil on õigus taotleda doktoranditoetust kümneks õppekuuks septembris, esimese aasta doktorandil on õigus taotleda doktoranditoetust viieks õppekuuks veebruaris. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside