Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 9 eelnõu ja määrata neile juhtivkomisjonid.

1) Vabariigi Valitsuse poolt 11. juunil algatatud võlaõigusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (85 SE). Eelnõu eesmärgiks on võlaõigusseaduse ja sellega seonduvate eraõiguslike seaduste rakendamise käigus ilmnenud probleemsete ja mitmetitõlgendatavate sätete korrigeerimine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2) Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 11. juunil algatatud Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse § 26 muutmise seaduse eelnõu (86 SE). Seadusmuudatuse eesmärgiks on seada Riigikogu liikme volituste lõppemisel saadava hüvitise suurus lühiajaliste Riigikogu liikmete puhul sõltuvusse tema Riigikogu liikmena töötatud ajast. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3) Riigikogu liikmete Helmer Jõgi, Olav Aarna ja Jaak Alliku poolt 11. juunil algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE). Seadusmuudatused puudutavad üldkeskharidust omandavate õpilaste kutsealase eelkoolituse finantseerimist riigieelarvest, munitsipaalkutseõppeasutuste toetamist riigieelarvest, kutsekeskhariduse õppekava ning täiskasvanute koolituse tasemekoolitust. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

4) Vabariigi Valitsuse poolt 12. juunil algatatud vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE). Seadusmuudatused puudutavad vangla tegevuse peale esitatud vaiete lahendamist ning lühiajalisele väljasõidule lubamise regulatsiooni. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

5) Vabariigi Valitsuse poolt 12. juunil algatatud riigieelarve seaduse, raamatupidamise seaduse, riigikontrolli seaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE). Eelnõu eesmärk on peamiselt raamatupidamise seadusest tuleneva aruandluse reguleerimine ja riigieelarve seaduse rakendamisel üleskerkinud probleemide lahendamine, aga ka redaktsiooniliste paranduste tegemine. Riigieelarve seadus viiakse kooskõlla Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seadusega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

6) Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 12. juunil esitatud otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine HIV/AIDS-i ja narkomaania ennetustegevuse tõhustamiseks” eelnõu (90 OE). Komisjon on kavandatud 9-liikmelisena selliselt, et esindatud oleksid kõik fraktsioonid vastavalt nende liikmete arvule Riigikogus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

7) 71 Riigikogu liikme poolt 12. juunil algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE). Eelnõu eesmärk on Eesti Vabariigi kodanikule täiendava kõrgeima riigivõimu teostamise võimaluse loomine, seadustades Vabariigi Presidendi otsevalimise. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

8) Isamaaliidu fraktsiooni poolt 12. juunil algatatud maksukorralduse seaduse, tulumaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE). Eelnõu eesmärk on omavalitsustele stabiilse tulubaasi loomine, mis võimaldaks neil kavandada nii tulusid kui ka vajalikke investeeringuid jagades tulumaksu riiklikuks tulumaksuks maksumääraga 11 % ja maksumaksja tulust ja kohalikuks tulumaksuks maksumääraga 15 %. Kohalik tulumaks kehtestataks omavalitsusmaksuna, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

9) Isamaaliidu fraktsiooni poolt 12. juunil algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE). Eelnõu eesmärk on anda riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt asutatud tervishoiuteenuseid osutavate eraõiguslike juriidiliste isikute juures töötavatele ja tööle asuvatele töötajatele õigus õppelaenu kustutamisele nimetatud juriidilise isiku poolt ja tagada riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt asutatud tervishoiuteenuste osutajatele õigus taotleda riigieelarvest vahendeid nende juures töötavate töötajate õppelaenu kustutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside