Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 8 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 29. septembril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE). Eelnõu sätestab sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) paragrahvi 6 punkti 81 volitusnormi, mille alusel saab sotsiaalminister määrusega kehtestada sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormid ja nende esitamise korra. Sotsiaalhoolekande olukorra hindamiseks ja arengu planeerimiseks on vajalik statistiliste andmete (näiteks: toimetulekutoetuse rahuldatud taotluste arv toetuse saajate sotsiaalse seisundi järgi kohaliku omavalitsuse tasandini; erinevaid hoolekandeteenuseid saanud isikute arv vanuse ja soo lõikes; teenuse osutajad vanuse, soo ja hariduse järgi; hoolekandeteenuste finantseerimine nende allikate lõikes jne ) saamine. Vastav ülesanne tuleneb ka SHS § 6 punktidest 7 ja 8, mille kohaselt on sotsiaalministri ülesandeks sotsiaalhoolekandealase informatsiooni kogumine, analüüsimine ja teabe edastamine riigi elanikkonnale ning selleks otstarbeks sotsiaalstatistika kogumine. Hoolekandestatistika on oluline baas sotsiaalministeeriumile riikliku sotsiaalpoliitika kujundamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

2.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 29. septembril algatatud tulumaksuseaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE). Eelnõu eesmärk on sätestada lastega peredele selline maksusoodustus, et maksuvabast tulust tulenev soodustus laieneb lähiaastatel seniselt kolmelt ja enamalt ka kahte ja ühte last kasvatavatele peredele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 29. septembril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE). Eelnõuga tehakse ettepanek jätta 26%-line tulumaksumäär alates 2005. aasta 1. jaanuarist muutmata ja seda nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute osas. Tehakse ettepanek tõsta järgmisest aastast maksuvaba tulu määr 24 000 kroonini aastas (2000 kroonini kuus). Kehtiv tulumaksuseadus näeb ette selle tõusu 20 400 kroonini aastas (1700 kroonini kuus). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

4.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 29. septembril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE). Eelnõuga tehakse samuti ettepanek jätta 26 %-line tulumaksumäär alates 1. jaanuarist 2005 muutmata ja seda nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute osas. Tehakse samuti ettepanek tõsta järgmisest aastast maksuvaba tulu määr 24 000 kroonini aastas (2000 kroonini kuus). Kehtiv tulumaksuseadus näeb ette selle tõusu 20 400 kroonini aastas (1700 kroonini kuus). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

5.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 29. septembril algatatud Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (467 SE). Muutmisele kuuluva seaduse § 15 sätestab juhud, millal Riigikogu liikmetele vanaduspensioni ei maksta. Kehtivas seaduses toodud loetelule on lisatud töötamine Euroopa Parlamendi liikmena. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

6.15 Riigikogu liikme poolt 29. septembril algatatud käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 täiendamise seaduse eelnõu (468 SE). Eelnõuga soovitakse täiendada käibemaksuseaduse § 15 lõiget 2 punktiga 10, mille kohaselt vähendatakse toidu ja toidulisandi käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

7.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 29. septembril algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (469 SE). Tulenevalt Euroopa Liidu asutamisvabaduse põhimõtetest, muudetakse äriseadustikku selliselt, mille kohaselt peavad vähemalt pooled osaühingu ja äriühingu juhatuse liikmetest omama elukohta kas Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

8.Põhiseaduskomisjoni poolt 29. septembril algatatud Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE). Eesmärk on sätestada Eesti lipu kuju ja kirjeldus ning lipu kasutamise tingimused ja kord. Seaduse eesmärgiks on hakata lippu kasutama uute põhimõtete alusel. Seaduseelnõu kohaselt kehtestatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele Eesti lipu, kui riigilipu kasutamise regulatsioon ning eraisikutele Eesti lipu, kui rahvuslipu kasutamise vabadus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

* * *

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansipile edastati Riigikogu liikmete Ain Seppiku, Vilja Savisaare, Helle Kalda, Toivo Tootseni ja Vladimir Velmani 30. septembril esitatud arupärimine koondamiste kohta AS-s Tallinna Sadam.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside