Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 12 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 6. detsembril algatatud vedelkütusevaru seaduse eelnõu (525 SE). Eelnõu näeb ette sätestada kohustusliku vedelkütusevaru moodustamise, hoidmise ja haldamise alused. Vedelkütusevaru on riigi käsutuses või kontrolli all olev seadusega kindlaksmääratud naftatoodete kogus, mis moodustatakse riigi julgeoleku ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks, energia ja kütuse varustamisega seotud rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustuste täitmiseks ning majandustegevuse häirete vältimiseks või häirete mõju vähendamiseks naftatoodetega varustamise häirete korral. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 6. detsembril algatatud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (526 SE). Eesti integreerumine rahvusvahelisse ellu toob endaga kaasa vajaduse üha enam kasutada Eestis väljaantud dokumente välisriigis. Selline vajadus tekib näiteks isikute, tööjõu, kapitali ja kaupade rahvusvahelise liikumise tõttu. Riikidevaheline suhtlemine eeldab üksteise tunnustamist rahvusvahelise õiguse subjektina ning välisriigi dokumendi tunnistusega (apostille´ga) kinnitamine on rahvusvaheliselt kindlaksmääratud protseduur, et anda usaldusväärset teavet dokumendi päritolu kohta ja tagada toimingute õiguskindlus sihtriigis. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 6. detsembril algatatud avatud taeva lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (527 SE). Lepingu peamine eesmärk on vaatluslendude käigus informatsiooni kogumine sõjaliste jõudude ja tegevuste kohta ning teiste lepingute ja kokkulepete täitmiseks informatsiooniga toetamine (nt Euroopa tavarelvastuse leping, Viini dokument). Vaatluslendude käigus on võimalik koguda informatsiooni nt infrastruktuuri, maastiku, maastikul asuvate objektide ja toimuva tegevuse kohta. Tegemist on mitte-pealetükkiva lepinguga, mis ei nõua sõjaliste jõudude ja relvastuse vähendamist, – märgitakse eelnõu seletuskirjas. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 6. detsembril algatatud perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE) Eelnõu eesmärgiks on lihtsustada välismaal viibivate isikute võimalusi osaleda Eestis toimuva abielu lahutamise või lapse põlvnemise kindlakstegemise menetluses. Eelnõu näeb ette anda kõikidele Eesti konsulaarametnikele õigus kinnitada abielu lahutamise ja lapse omaksvõtu avaldusi. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 6. detsembril algatatud õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE). Eelnõu eesmärgiks on viia õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramisel kasutatavate ekspertide atesteerimine ja järelevalve nende tegevuse üle vastavusse ministeeriumide tegevusvaldkondades asetleidnud muudatustega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

6.Vabariigi Valitsuse poolt 6. detsembril algatatud riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, vanemahüvitise seaduse ja töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (530 SE). Eelnõu põhieesmärk on sätestada riiklike peretoetuste seadusesse uus seitset või enamat last kasvatava pere vanema toetus ning samaaegselt tagada toetust saavatele vanematele pensioni- ja ravikindlustus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 6. detsembril algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 64 muutmise seaduse eelnõu (531 SE). Eelnõu näeb ette määrata kalamajanduse administreerimise eest vastutavaks põllumajandusministeerium ning kalavarude kaitse ja taastamisega seonduva tegevuse administreerimise eest vastutavaks keskkonnaministeerium.

Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

8.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 6. detsembril algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 13 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (532 SE). Eelnõuga soovitakse muuta pensioniõigusliku staaži arvutamise korda, mille kohaselt represseeritud isiku vahi alt, kinnipidamiskohast või asumiselt vabanemisele järgnenud aeg kuni Eestisse elama asumise õiguse andmiseni arvutatakse pensioniõigusliku staaži hulka senise pooleteistkordse asemel kolmekordselt . Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

9.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 6. detsembril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine asjaolude väljaselgitamiseks seoses parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveost Eesti Vabariigi territooriumilt 1994. aastal” eelnõu (533 OE). Uurimiskomisjoni moodustamise ettepaneku tingib asjaolu, et avalikkusele on teatavaks saanud informatsioon, mille kohaselt vedasid Rootsi kaitsejõud ja üks ettevõte Eesti Vabariigist kümne aasta eest vähemalt kahel korral parvlaevaga Estonia salaja Venemaa päritoluga lahinguvarustust ja militaarotstarbelist elektroonikat. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

10.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 7. detsembril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (534 SE). Eelnõu eesmärk on eraldada toimetulekutoetuse arvestamisel nn eluaseme üldkuludest jäätmeveokulud või võimaldada eraldi jäätmeveolepingud sõlminud leibkondadele samuti jäätmeveokulude hüvitamist ning seeläbi pehmendada toimetulekutoetuse klientide jaoks jäätmekäitluse hinnatõusust tulenevaid täiendavaid kulutusi. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

11.Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Eiki Nestori poolt 7. detsembril algatatud töö- ja puhkeaja seaduse täiendamise seaduse eelnõu (535 SE). Eelnõu ülesanne on tagada rahvale kuupäevaliselt määratletud rahvuspüha ja riigipühadega kaasnevad lisa puhkepäevad ka siis, kui rahvuspüha või riigipüha langeb iganädalasele puhkepäevale. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

12.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 7. detsembril algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (536 SE). Eelnõu näeb ette sätestada, et riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist kantakse 10 protsenti üle Eesti Haigekassale ning, et riigieelarvesse kalendrikuu jooksul laekunud aktsiisist tehakse ülekanne Eesti Haigekassale aktsiisi laekumise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside