Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Riigikogu liikme Koit Prantsu poolt 8. detsembril algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (538 SE). Eelnõu eesmärgiks on kriminaalmenetluse seadustiku muutmine selliselt, et Politseiametil oleks seadust võimalik rakendada, samuti lükata edasi ”piiratud” tasemega riigisaladuse rakendamise tähtaega. Kuna kriminaalmenetluse seadustik ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus panevad politseile kohustusi, mida 2005.a. eelarves ettenähtud piirsummade ulatuse täita ei ole võimalik, on algataja arvates vajalik selles osas seaduse muutmine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 8. detsembril algatatud Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE). Eelnõus on sätestatud muudatused, millega täpsustatakse õigusaktide avaldamise korraldust, levitamist, elektroonilise Riigi Teataja pidamist ning sätestatakse ametlikes teadaannetes vigade parandamise kord. Riigilõivuseaduse muudatusega sätestatakse riigiasutuse vabastamine riigilõivust ametlike teadaannete esitamisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 8. detsembril algatatud riigipiiri seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (540 SE). Eelnõu väljatöötamise tingis vajadus sätestada seaduse tasemel õiguslik alus reservväelase suhtes kaitseväeteenistuse seaduse alusel kehtestatud Eestist lahkumise keelu või piirangu kohaldamiseks ning vajadus näha ette keeldu vahetult kohaldav ametkond. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4.Riigikogu liikmete Sven Sesteri, Robert Lepiksoni, Mart Opmanni ja Peep Aru poolt 8. detsembril algatatud liiklusseaduse §-de 17, 28, 29, 73 ja 7439 muutmise seaduse eelnõu (541 SE). Eelnõus nähakse ette muudatused maksetega ja juhtimisõiguse andmise vanusepiiriga. Eelnõuga soovitakse lahendada liiklusseaduse rakendamisega seotud probleemid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside