Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti kuus eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 13. detsembril algatatud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (542 SE). Eelnõuga muudetakse ja täiendatakse TÕAS-i tööstusomandi apellatsioonikomisjoni puudutavaid sätteid. Eelnõu üks eesmärkidest on muuta apellatsioonikomisjonis kaebuste ja vaidlustusavalduste menetlusreeglid selgemateks ja üheselt mõistetavateks ning ennetada võimalikke arusaamatusi TÕAS-i tõlgendamisel. Samuti tehakse TÕAS-i täiendamisega apellatsioonikomisjonil võimalikuks selliste vaidlusasjade menetlemine, mis kuni 1. maini 2004 olid apellatsioonikomisjoni pädevuses, kuid mida TÕAS-i kehtiva redaktsiooni kohaselt ei ole apellatsioonikomisjonil võimalik lõpuni menetleda. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 13. detsembril algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vastastikuse mõistmise memorandumi töötamisõigusega turismiviisade kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (543 SE). Memorandumi alusel võivad Eesti ja Austraalia väljastada teineteise 18 kuni 30 aastastele kodanikele kuni 12 kuuks töötamisõigusega turismiviisad. Töötamisõigusega turismiviisade taotlemise õigus on Eesti või Austraalia kodanikel, kes kavatsevad eelkõige veeta kindlaksmääratud ajavahemikul puhkuse Austraalias või Eestis; kellel ei ole kaasas neist sõltuvaid lapsi; kes ei ole varem töötamisõigusega turismiviisa alusel Eestis ega Austraalias viibinud; kellel on kehtiv pass ja tagasisõidupilet või piisavalt vahendeid, et osta tagasisõidupilet; piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks Austraalias või Eestis viibimise algperioodil ning kellel on hea tervis ja usaldusväärne taust. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 13. detsembril algatatud ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE). Seadusemuudatuste peamisteks põhjusteks on seaduses sätestatud riiklike garantiide piirsumma tõstmise vajadus, täpsustuste sisseviimine investeeringugarantiide paremaks reguleerimiseks ning sihtasutuse omavahendite kasutamise reguleerimise muutmine. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 13. detsembril algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, riigivastutuse seaduse, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (545 SE). Eelnõu näeb ette seadustiku täiendamise uue kohtuasja teistmise alusega, et näha ette võimalus Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste täiemahuliseks täitmiseks. Samuti on eelnõus sätestatud muudatused riigivastutuse seaduses, mille eesmärgiks on kehtestada riigi vastutus juhul, kui isikule on õigustloova aktiga, kohtu tegevusega või kohtulahendiga tekitatud kahju ning Euroopa Inimõiguste Kohus on tuvastanud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni rikkumise selles asjas ja rikkumise hüvitamine ei ole võimalik muul viisil (nt kohtuasja teistmisega). Seda eeldusel, et rikkumise tuvastamine Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt pole juba iseenesest piisavaks hüvituseks isikule, kelle õigusi rikuti. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 13. detsembril algatatud tingimisi karistatud või tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastatud isikule käitumiskontrolli kohaldamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (546 SE). Eelnõu eesmärk on ratifitseerida konventsioon, mis võimaldab süüdimõistetud isikul lahkuda konventsiooniosalise territooriumilt, kus karistus välja kuulutati või kus karistuse kohaldamine tingimisi edasi lükati, ning asuda elama teise konventsiooniosalise territooriumile selle pädeva asutuse järelevalve alla. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

6.Majanduskomisjoni poolt 13. detsembril algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (547 SE). Eelnõuga sätestatakse lihtsustatud kord hotelli- ja restoraniteenuste, raudteetransporditeenuste, veetransporditeenuste, transpordi abi- ja lisateenuste, õigusteenuste, personali komplekteerimise- ja personaliotsinguteenuste, uurimis- ja turvateenuste (välja arvatud soomusautoteenused), hariduse ja kutsehariduse teenuste, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ning meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenuste tellimiseks. Nimetatud teenuste tellimisel peab teenus vastama tellitava teenuse tehnilisele kirjeldusele ning pärast teenuslepingu sõlmimist tuleb riigihangete registrile esitada hanke deklaratsioon, kui hankelepingu maksumus on võrdne riigihangete seaduse § 16 lõikes 1 sätestatud rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside