Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 3 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 10. jaanuaril algatatud piirivalveseaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE). Eelnõu eesmärgiks on luua seaduslik alus ametnike töötamiseks piirivalves. Kehtiv piirivalveseadus ei näe ette ametnike töötamist piirivalves. Samas on Piirivalveamet, piirivalve-piirkonnad ja muud piirivalveasutused Vabariigi Valitsuse seaduse mõttes valitsusasutused ning ametiasutused avaliku teenistuse seaduse mõttes. Et avalik teenistus on töötamine riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses, siis peab ka piirivalves olema võimalik avalike teenistujate töötamine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 10. jaanuaril algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (556 SE). Välisõhku paisatavate saasteainete heitkoguste kasv põhjustas olukorra, kus see muutus ohtlikuks inimese tervisele ja keskkonnale. Saasteainete heitkoguste kasvu vähendamiseks kirjutati Genfis 1979. aastal alla piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioonile, mis jõustus 1983. aastal. Eesti ühines konventsiooniga 2000. aastal. Konventsioon kohustab konventsiooniosalisi rakendama asjakohaseid abinõusid saasteainete heitkoguste vähendamiseks eriti nendest saasteallikatest, mille mõju ulatub naaberriikide territooriumidele. Konventsiooni raames on praeguseks koostatud 8 protokolli, millest Eesti on juba ühinenud viiega. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 10. jaanuaril algatatud surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu (557 SE). Eelnõuga sätestatakse surma põhjuse tuvastamise, surmast teavitamise ja patoloogiaalase tegevuse tingimused ja kord, kohtuarstliku lahangu ja kohtuekspertiisi tegemise alused, surnukeha, elundite ja kudede kasutamine õppe- ja teadustöös, surma põhjuse tuvastamise ja patoloogialase tegevuse finantseerimine, surma põhjuste andmete kogumine ning järelevalve seaduse täitmise üle. Eelnõu ei reguleeri surnu matmisega seotud küsimusi. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside