Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril algatatud ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE). E elnõu eesmärk on anda ohvriabiteenuse osutamise ja selle korraldamise õigus sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluvale sotsiaalkindlustusametile. Eelmise aasta lõpukuudel värvati ja koolitati sotsiaalkindlustusameti juures välja 35 ohvriabiteenust osutavat ametnikku, kes peaksid asuma teenistusse sotsiaalkindlustusameti põhimääruse alusel moodustatavasse ohvriabi osakonda. Nimetatud ametnike ülesandeks saab lisaks ohvriabiteenuse osutamisele ka ohvriabi vabatahtlike kaasamine ja juhendamine. Ohvriabi vabatahtlike tegevuse aluseks olevad sotsiaalministri määrused on juba allkirjastatud ja peaksid jõustuma jaanuari teisel nädalal. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2.Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Peeter Kreitzbergi, Jaanus Marrandi, Olev Laanjärve ja Harri Õunapuu poolt 24. jaanuaril algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE). Stabiliseerimisreservi täiendamine ja vahendite kasutamine on eelarvepoliitiline abinõu üldmajanduslike riskide vähendamiseks ning pikaajalist ühiskondlikku tulu toovate investeeringute ja strukturaalsete ümberkorralduste rahastamise stabiilsuse tagamiseks. Seaduse kohaselt kasutatakse stabiliseerimisreservi lisaks eelnimetatule sõjalise valmisoleku tõstmiseks või mobilisatsiooni läbiviimiseks. Lõike kolm kohaselt võidakse stabiliseerimisreservi vahendeid veel kasutada: 1) sotsiaal-majanduslike kriiside vältimiseks või leevendamiseks; 2) eriolukorra, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra väljakuulutamise korral. Käesoleva eelnõuga soovitakse lisada eelnenud loetellu kolmanda punktina ”looduskatastroofide ja loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimiseks.” Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril algatatud turismiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE). Eelnõu on välja töötatud eesmärgiga uuendada majutusettevõtete regulatsiooni ning täpsustada ka üksikuid muid sätteid, mille rakendamise ja/või tõlgendamisega on praktikas probleeme esinenud. Majutusettevõtete regulatsiooni uuendamine on tingitud soovist ühtlustada majutusettevõtete tegutsemisõiguse saamise ning tegutsemisega seonduvad sätted analoogselt paljude teiste tegevusaladega, mille puhul on ette nähtud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registreerimine. Elektroonne registreering majandustegevuse registris tagab senisest enam avalikkusele kättesaadavamal viisil registreeritud ettevõtete jälgimise ning lihtsustab järelevalve teostamist. Kui praegu tuleb tegutsemisõiguse saamiseks taotleda kohalikult omavalitsuselt majutusettevõtte tunnustamist ning tunnustamine toimub haldusakti andmisega, siis eelnõu kohaselt tuleb esitada linna- või vallavalitsusele taotlus majutusettevõttena tegutsemiseks. Enam ei hakata väljastama tegutsemisõiguse kohta haldusakti, vaid ettevõtja andmed kantakse registrisse. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4.Riigikogu liikmete Marika Tuusi ja Kaarel Pürgi poolt 25. jaanuaril algatatud ravimiseaduse paragrahviga 431 täiendamise seaduse eelnõu (567 SE). Eelnõu eesmärgiks on tagada apteegiteenuse kättesaadavuse ühtlasem jaotumine tervel Eesti territooriumil, et kindlustada isikutele ravimite võrdsem ning parem kättesaadavus. Selle eesmärgi saavutamiseks püütakse vältida apteekide kuhjumist tihedamalt asustatud aladele ja apteegiteenuse vähenemist vähemasustatud piirkondades, järgides ühtlasi regionaalpoliitilisi eesmärke. Eelnõuga soovitakse sätestada piirangud, et tagada apteegiteenuse ühtlasem jaotumine terves riigis. Algatajad on seisukohal, et eelnõus toodud geograafiline piirang ei muutu elanike jaoks ahistavaks. Algatajad on seisukohal, et uute apteekide asutamise piiramine kohtades, kus neid on juba piisavalt palju (nt Tallinn), takistab apteekide kontsentreerumist linnakeskustesse. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside