Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 30. mail algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), mis lähtub peamiselt 2002.-2003. aastal Riigikogu menetluses olnud võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise seaduse eelnõust, mida on parandatud ja täiendatud tulenevalt vahepeal kehtivas õiguses toimunud muudatustest. Eelnõust on välja jäetud soolist võrdõiguslikkust käsitlev osa, kuna soolise võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine on sätestatud soolise võrdõiguslikkuse seaduses. Eelnõu eesmärgiks on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse,   usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse tõttu. Eelnõu sätestab võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel ning diskrimineerimisvaidluste lahendamise. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 30. mail algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE) eesmärgiks on luua terviklik ja kaasaja oludele vastav õiguslik raamistik perekonnaseisuasutuses läbiviidavale menetlusele perekonnaseisuasjades. Eelnõu kohaselt on perekonnaseisuasutuse peamiseks ülesandeks isiku perekonnaseisu puudutava asjaolu kinnitamine või tuvastamine ning perekonnaseisuandmete (sünni, surma, abielu sõlmimise ja abielu lahutamise või muu registreerimisele kuuluva perekonna- või nimeõigusliku muudatuse kohta rahvastikuregistrisse kantavad andmed) rahvastikuregistrisse kandmine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 31. mail algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE) eesmärgiks on muuta õppetoetused palgapõhiseks, mida oleks õppuril võimalik saada õppetöö eest konkreetsete kindlaksmääratud kriteeriumite alusel. Eelnõuga soovitakse anda üliõpilastele riigipoolne garantii täisväärtuslikuks osalemiseks õppetöös. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 31. mail algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (70 SE). § 21 lõike 1 muutmisega soovitakse täpsustada regulatsiooni, mis seni sätestab streigikeelu avalikele teenistujatele. Algatajad viitvad kehtiva sätte vastuolule rahvusvahelise tööõiguse alusseisukohtadega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside