Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kuus eelnõu.

Valitsuse 21. septembril algatatud sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE).

Eelnõuga kehtestatakse Eesti õiguses sotsiaalseadustiku üldosa uus seadus, millega luuakse ühtsed alused Eesti sotsiaalkaitsesüsteemile ja sotsiaalkaitse korraldusele.

Sotsiaalseadustik loob õiguslikud alused, et kaitsta inimest ja perekonda, ennetades, kõrvaldades või vähendades sotsiaalseid riske terviklikult eelkõige töötuse, haiguse, emaduse, töövõimetuse, vanaduse, toitja kaotuse, laste kasvatamise, kuriteoohvriks langemise, sotsiaalse erivajaduse ja toimetulekuraskuste korral.

Määratakse ka sotsiaalõiguse põhimõisted – sotsiaalkaitse ja hüvitis ning rahaline ja mitterahaline hüvitis selle liikidena. Eelnõu määrab teatud põhimõttelise minimaalse standardi, mis on aluseks igasugusele tegevusele sotsiaalkaitse vallas.

Seletuskirjas märgitakse, et käesoleval ajal ettevalmistatavate sotsiaalseadustiku eriosade kaudu mõjutab eelnõu hoolekande, töö ja perede eriosa.

Eelnõu jõustumise aeg kehtestatakse eraldi seadusega, sest rakendusliku tähenduse omandab seadus koos eriosaga. Eelnõu jõustumine kavandatakse koos sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega 1. jaanuaril 2016. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 21. septembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ” Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (91 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Hardi Volmeri asemele Kalev Kotkas. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni 21. septembril algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (92 SE).

Eelnõuga soovitakse kaotada 1. mail 2014 kehtima hakanud kitsendus, millega ei saa ennast töötuna arvele võtta äriühingu juhatuse liige, kellel puudub seetõttu võimalus saada töötuskindlustushüvitist. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Väliskomisjoni 21. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (94 OE).

Eelnõu näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja asendusliige Marianne Mikko ja nimetada asendusliikmeks Sven Mikser. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 21. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (95 OE).

Eelnõu näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni juht Hannes Hanso ja nimetada delegatsiooni juhiks Marianne Mikko. Samuti nähakse ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni asendusliige Mart Helme ja nimetada asendusliikmeks Jaak Madison. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 22. septembril algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (96 SE).

Eelnõuga soovitakse võimaldada füüsilisel isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, kuid samas elab Eestis pikaajalise elamisloa alusel, omandada kinnisasja 0,2 ha, mis annab isikule võimaluse osta maad aiandusühistustes. Kehtiv kinnisasja omandamise kitsendamise seadus sätestab riigikaitselased piirangud kinnisasja omandamisel. Nimetatud eelnõu oli äsja menetluses, kuid lükati esimesel lugemisel tagasi. Nüüd esitati see taas menetlusse. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

 

 

 

Tagasiside