Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta neli seaduse eelnõu. 

Valitsuse 21. oktoobril algatatud riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE) näeb ette õiguslike aluste loomise ja põhinõuete kehtestamise Eesti majandusliku ja rahandusliku pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks. Eelnõuga sätestatakse eelarvevaldkonnale esitatavad nõuded ja kohustused ning määratakse eelarvestamise mõisted ja põhimõtted. Riigieelarve koostamisele seatud nõuete täitmiseks kehtestatakse tingimused valitsussektorisse kuuluvate isikute rahaliste vahendite planeerimisele ja kohustuste võtmisele. Valdkonnas kasutatavad mõisted uuendatakse ja ühtlustatakse raamatupidamises kasutusel olevate mõistetega. Eelnõuga võetakse siseriiklikusse õigusesse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuete kohta, mille ülevõtmise tähtaeg on liikmesriikidele 31. detsember 2013. Eelnõuga fikseeritakse Eesti õiguses majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus sätestatud valitsussektori eelarve tasakaalu reegel ja automaatne korrigeerimismehhanism. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 21. oktoobril algatatud 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE).  Vastavalt riigieelarve seadusele võib valitsus riigieelarve muutmiseks kulude kogumahtu muutmata algatada mitte hiljem kui kaks kuud enne eelarveaasta lõppu riigieelarve seaduse muutmise eelnõu. Arvestades, et riigieelarve on koostatud eelneva aasta sügisel, siis kohandatakse eelarve tulenevalt muutunud olukorrast riigiasutuste poolt seatud eesmärkide saavutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.  

Valitsuse 21. oktoobril algatatud tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE) olulisemad muudatused on suunatud maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamisele, Balti riikide tollikoostöö parandamisele ning rahapesuvastase võitluse meetmete täiendamisele. Rahvusvahelises kaubaveos kasutatavate maanteesõidukite kaalumiseks ning massi tõendavate tunnistuste väljastamiseks luuakse riigisisene regulatsioon. Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmisega muudetakse Maksu- ja Tolliameti pitsatite kasutamise korda. Muudatuste eesmärk on Eesti rahvusvaheliste kohustuste täitmine. Tõstetakse sularaha deklareerimata jätmise eest ette nähtud karistusmäära, et ühtlustada see teistes Euroopa Liidu riikides kehtestatud sanktsioonidega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 21. oktoobril algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) kohaselt asutab regionaalminister hüpoteegipidaja ja riigimaa koormamise valitseja ülesannete tõhusamaks täitmiseks maa järelmaksunõuete infosüsteemi. Eesmärk on vähendada halduskoormust maareformi käigus erastatud maade lepingute täitmise ning järelmaksude laekumise haldamisel. Kliendivaate avamisega luuakse eeldused järelmaksunõuete ennetähtaegseks tasumiseks. Asutatavas infosüsteemis hallatakse erastamise ja riigimaa koormamise lepinguid ja nõudeid. 

Maa järelmaksunõuete infosüsteemi sisestavad maavalitsused maareformi käigus erastatud maade eest tasumisel antud järelmaksude, riigimaa kasutusvalduste ja hoonestusõiguste lepingud, kontrollitakse laekunud summade korrektset jaotust võlgnike lõikes ning saadetakse võlgnikele meeldetuletus- ja saldokinnituskirju. Samuti teostatakse maavalitsustes maksetähtajaks tasumata jäänud summade kohta võlamenetlustoiminguid, milleks on  kohtutäituritele ja kohtutele materjalide esitamine. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

 

 

 

Tagasiside