Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 20. novembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1035 SE), millega sätestatakse § 23 lõikes 2 kooli kohustus võimaldada põhiharidust omandavale õpilasele tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandavale õpilasele vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid. Eelnõu uue sõnastusega juhitakse tähelepanu ka asjaolule, et tegemist on miinimumloeteluga õppevahenditest, mis kooli poolt õpilasele tasuta peavad olema võimaldatud. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 20. novembril algatatud lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1036 SE) eesmärgiks on regulatsiooni täiendamine tulenevalt EL õigusaktidest, mis puudutab Lennuameti nimetamist pädeva asutusena eelpool nimetatud EL määruste rakendamise tagamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Rahanduskomisjoni 21. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2006. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (1037 OE) näeb ette  nimetada Riigikontrolli 2006. aasta tegevuse kontrollimiseks ASi Deloitte Audit Eesti audiitor Veiko Hintsov. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 21. novembril algatatud söödaseaduse eelnõu (1038 SE) eesmärk on sööda käitlemise ja kasutamise nõuete kooskõlla viimine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks. Olulisemad muudatused, mis kaasnevad söödakäitlejatele eelnõu jõustumisel, on nõuded sööda esmatootmisega tegelevatele käitlejatele, kes peavad täitma põllumajandussaaduste tootmisel, esmatoodete transpordil, ladustamisel ja nende tootmiskohas käitlemisel hügieeninõudeid ning pidama sööda üle arvestust. Erinevalt kehtivast seadusest peavad kõik söödakäitlejad, sh. esmatootjad olema tunnustatud või registreeritud söödaregistris. Registreerimise ja tunnustamise süsteemi täielikuks kohaldamiseks kõikide söödakäitlejate suhtes, ning seega täieliku jälgitavuse saavutamiseks, on oluline tagada, et nad hangivad ja kasutavad üksnes sööta, mis on pärit registreeritud või tunnustatud ettevõttest. Tunnustuse saamiseks või registreerimiseks peavad söödakäitlemisettevõtted vastama mitmele nende tegevuse puhul asjakohasele tingimusele ehitiste, vahendite, töötajate, tootmise, kvaliteedikontrolli, ladustamise ja dokumenteerimise kohta, et tagada nii söödaohutus kui ka toodete jälgitavus. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside