Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 59 Riigikogu liikme 11. oktoobril esitatud Riigikogu avalduse “Seoses olukorraga Georgia ja Venemaa suhetes” eelnõu (993 AE), milles Riigikogu väljendab muret Georgia ja Venemaa suhete olukorra pärast. Viimastel nädalatel on Vene Föderatsioon põhjendamatult rakendanud ulatuslikku majanduslikku ja sotsiaalset blokaadi Georgia riigi ja tema kodanike vastu. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Valitsuse 11. oktoobril algatatud huvikooli seaduse eelnõu (994 SE) parandab, muudab ja täiendab olemasolevat huvialakooli seadust. Et seaduse muutmise käigus on muudetud enam kui ühte kolmandiku seadusest, siis tulenevalt valitsuse määrusest tuleb kehtestada uus seadus. Eelnõu loob võimalused huviharidusena pakutava tegevuse kvaliteedi tõstmiseks ja võrreldavuseks; annab võimaluse luua võrdsed võimalused kõigile huvihariduse kättesaadavuseks; omada ülevaadet laste huviharidusest, nende olemasolust, toimimisest ja tasemest. Huviharidus ei ole kohustuslik, kuid on üha enam mitmekülgse hariduse osaks ning seega peaks olema igal lapsel võimalus ennast arendada, tegeleda muusika, spordi, tehnika vm sõltumata nt geograafilistest tingimustest. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 11. oktoobril algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE)näeb ettealates 1. jaanuarist 2007 kindlustusandjate omavahendite miinimumi nõude senisest kõrgemal tasemel. Samuti tõusevad omavahendite normatiivi arvutamisel kasutatavad piirmäärad. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 11. oktoobril algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (996 SE) eesmärk on reguleerida renegaadiohu tõrjumine. Valdkonna reguleerimine tuleneb NATO nõuetest ning selle vastuvõtmine aitab tagada Eesti riigi kaitset. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 11. oktoobril algatatud Ametlike Teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (997 SE) muudetakse seitset seadust. Riigi Teataja seadust muudetakse selles osas, et senine AT väljaandja riigikantselei asemel hakkab nüüd AT-d välja andmist korraldama justiitsministeerium. Justiitsminister võib Ametlike Teadaannete väljaandmise korraldamise teha ülesandeks justiitsministeeriumi valitsemisalas olevale riigiasutusele või halduslepingu alusel eraõiguslikule isikule. Kaotatakse praktikas tähenduse kaotanud teised ja kolmandad teated. AT väljaandmise ületulek riigikantseleilt justiitsministeeriumile võimaldab lisaks AT infotehnoloogilisele kaasajastamisele ka sidustada seda kohturegistrite poolt peetavate registrite (kinnisturegistri ja äriregistri) infosüsteemidega, ka kohtu infosüsteemiga ja täiturite infosüsteemiga. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 11. oktoobril algatatud Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooni muutmise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (998 SE) eesmärk on edendada teadmiste täiendamist valdkondades, mis pakuvad Euroopa, eelkõige selle kultuuri, ajaloo, õigusteaduse, majanduse ja institutsioonide arengust lähtudes erilist huvi. Instituudi eesmärk on aidata kõrghariduse andmise ja teadustegevusega kaasa Euroopa kultuuri- ja teaduspärandi arendamisele selle ühtsuses ja mitmekesisuses. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 11. oktoobril algatatud perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (999 SE) eesmärgiks sätestada perioodil 2007–2013 toetuse andmisega seotud asutuste ülesanded, kohustused ja vastutus toetuse andmisel ning toetus kasutamise üle kontrolli ja järelevalve teostamisel. Sätestatakse loetelu toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavatest nõuetest. Lisaks reguleerib eelnõu toetuse taotleja ja toetuse saaja kohustusi toetuse taotlemisel ja kasutamisel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni 11. oktoobril algatatud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE) eesmärk on senisest paremini kaitsta avalikku korda, Eesti välissuhtlust ja rahvusvahelist mainet, andes riigile võimaluse teisaldada eelnimetatud väärtusi ohustav mälestusmärk, monumentaalkunsti teos või muu rajatis, samuti keelustada selle ja muu eseme avalikus kohas eksponeerimine viisil, mis ülistab Eesti Vabariiki okupeerinud riike või nende relvajõudusid, on vaenu õhutav või kuriteo toimepanemisele üleskutsuv või muul viisil avalikku korda rikkuv. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 11. oktoobril algatatud sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE) eesmärk on reguleerida sõjategevuse tagajärjel surnud isikute säilmete kaitset vastavalt Eesti rahvusvahelistele kohustustele. Muuhulgas reguleerib eelnõu ka selliste säilmete ümbermatmist ja sellega koos hauamonumentide ja -tähiste teisaldamist juhul, mille hauad asuvad ebasobivates kohtades või kui säilmete ümbermatmine on muul põhjusel vajalik avalikes huvides. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

 

 

Tagasiside