Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse seitse eelnõu. 

Valitsuse 14. aprillil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE) eesmärk on korrastada töötajale isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest makstava hüvitise maksuvabastuse reegleid ja suurendada maksuvaba hüvitise piirmäära. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 14. aprillil algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (644 SE) muudatusega piiratakse sõiduautode omatarbe maksustamise asemel sõiduautode ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel (sh rentimisel, liisimisel) ning nende tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel (mootorikütus, remont, hooldus jms) tasutud käibemaksu mahaarvamist eesmärgiga maksustada sõiduautode kasutamist õiglasemalt, mis ühtlasi suurendab riigieelarve laekumist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 14. aprillil algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (641 SE) täpsustatakse linnade ja valdade kohustuse sisu lasteaiakohtade tagamisel ning koolieelse lasteasutuse töökorralduse alusena täiskasvanute ja laste suhtarve koolieelses lasteasutuses. Eelnõu eesmärk on muuta lapsehoiuvõimalused paindlikumaks. Samuti võimaldada alusharidus koolieelsetes lasteasutustes vähemalt 95%-le lastest ja ühe pere lastele õigus käia samas lasteaias. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 14. aprillil algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõuga (642 SE) tagatakse Euroopa Liidust tulenevate kohustuste rakendamine kahes valdkonnas: toidualase teabe esitamine tarbijale ning eritoidud. Lisaks ajakohastatakse õigusaktide aluseks olevad volitusnormid, andes õigusaktide kehtestamise volituse valitsuselt põllumajandusministrile. See on tingitud toiduvaldkonnas toimunud õigusloome ja järelevalve arengutest. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 14. aprillil algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE) näeb ette lihtsustada Eesti kodakondsuse andmist Eestis sündinud lastele, kelle vähemalt üks vanem on kodakondsuseta isik tingimusel, et nende vanemad on elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat. Eelnõu näeb ette üle 65-aasta vanuste kodakondsuse taotlejate vabastamise eesti keele eksami sooritamisest sarnaselt välismaalaste seaduses sätestatud samas vanuses olevate pikaajalise elaniku elamisloa taotlejatele. Eelnõuga soovitakse anda võimalus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamine lisaks eesti keelele ka inglise ja vene keeles. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Kalle Laaneti, Arto Aasa, Lauri Luige, Rainer Vakra,Lembit Kaljuvee, Rannar Vassiljevi, Aivar Riisalu, Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Olga Sõtniku, Peeter Laursoni, Kalev Lillo, Remo Holsmeri, Inara Luigase ja Valeri Korbi 15. aprillil algatatud meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (646 SE) eesmärk on tagada õigusselgus regulaarreise tegevatele laevadele veetasu arvestamisel olukorras, kus regulaarreise tegev laev asendatakse asenduslaevaga. Eelnõuga välistatakse võimalus, et regulaarreise tegeva laeva asendamisel tuleb kohustatud isikul tasuda veetasu kahekordselt. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 15. aprillil algatatud omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõuga (647 SE) sätestatakse omavalitsuskorralduse reformi läbiviimise alused ja kord, tähtajad ning tõmbekeskuste loetelu. Eelnõu näeb ette omavalitsuskorralduse reformi läbiviimiseks vajaliku seadusliku aluse, mis sisaldab asjassepuutuvate valdkonnaministeeriumide kohustust analüüsida edasiste muudatuste tegemise vajadust valdkonnaseadustes. Valdkonnaseaduste muudatuste esitamine valitsusele nähakse ette hiljemalt 31. jaanuariks 2016. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside