Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse põhiseaduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni 16. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikohtu seisukoha taotlemine põhiseaduse § 111 põhiseaduse täiendamise seaduse ja Euroopa Liidu õigusega koostoimes tõlgendamise asjus” eelnõu (813 OE). Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse § 71 kohaselt saab Riigikohtult taotleda seisukohta küsimuses, kuidas tõlgendada põhiseadust koostoimes Euroopa Liidu õigusega siis, kui põhiseaduse tõlgendamine omab otsustavat tähtsust Euroopa Liidu liikme kohustuse täitmiseks vajaliku seaduse eelnõu vastuvõtmisel. Kuna Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) võimaldab täita majandus- ja rahaliidu täisliikmeks saamiseks vajalikke kohustusi üksnes siis, kui Eesti kroonide emiteerimine täisliikmeks saamise järel on välistatud; Eesti kroonide emiteerimine on aga välistatud vaid siis, kui võimalust nende emiteerimist põhiseadusega kooskõlas olevalt enam ette näha ei saagi, on põhiseaduse tõlgendus seaduseelnõu seadusena vastuvõtmisel otsustava tähtsusega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 16. jaanuaril algatatud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE) täpsustab haldusüksuse piiride muutmise institutsiooni territooriumiosa üleandmisega, mis võimaldab ühel asulal või mitmel ühist lahkmejoont omaval asulal lahkuda omavalitsusüksusest ning liituda mõne teise omavalitsusüksusega. Seaduse muudatuse jõustumine aitab elavdada kohaliku elanikkonna initsiatiivi piirkonna ettevõtluskeskkonna arendamisel, soodustab külaliikumist ja elutegevust maapiirkondades, aitab kaasa avalike teenuste osutamise kättesaadavusele ja parandab antud piirkonna elanike elutingimusi. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 16. jaanuaril algatatud postiseaduse eelnõu (815 SE) põhisisuks on nõuete kehtestamine postiteenuste osutamisega tegelevatele isikutele. Universaalse postiteenuse moodustavad põhilised postiteenused, mille üleriigilise, kindlaks määratud kvaliteediga ja mõistliku hinnaga kättesaadavuse tagamine on Eesti Vabariigi kohustus vastavalt Euroopa Liidu direktiivile ja Ülemaailmsele Postikonventsioonile. Universaalne postiteenus on avalik teenus, mille eesmärk on kõigile postiteenuste kättesaadavuse tagamine võrdsetel tingimustel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 16. jaanuaril algatatud riigihangete seaduse eelnõu (816 SE) muudab riigihangete korralduse paindlikumaks, tõhusamaks ja läbipaistvamaks. Uue seaduse väljatöötamise üheks põhjuseks on ka Eesti kohustus võtta üle Euroopa Liidu uued riigihangete direktiivid, mis annavad hankijatele mitmeid uusi võimalusi hangete korraldamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 16. jaanuaril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (817 SE) eesmärk on anda tööandjatele võimalus katta erisoodustusmaksu maksmata töötajate tasemekoolituse, spordiga tegelemise ja tervishoiu kulusid ning seeläbi aidata kaasa töötajate haridustaseme tõstmisele, nende tervise hoidmisele ja sportlike eluviiside edendamisele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside