Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni 11. septembril algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE), mis näeb ette täiendada pühade ja tähtpäevade seadust ning sätestada 22. september vastupanuvõitluse mälestuspäevana. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 11. septembril algatatud vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE) näeb ette praktikas kerkinud probleemide reguleerimise, mis raskendavad vangistuse täideviimist ja tööd kinnipeetavatega. Olulisemateks põhimõttelisteks muudatusteks on kuni kolmekuulise vangistuse täitmise üleviimine arestimajadest vanglatesse alates 2009.a ning vanglateenistuse korrastamine. Lisaks neile olulisematele muudatustele viiakse vangistusseadus kooskõlla vahepeal muutunud teiste seadustega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 11. septembril algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõuga (965 SE) sätestatakse Eesti Rahvusringhäälingu eesmärk, ülesanded, õiguslik seisund, rahastamine ning juhtimise ja tegevuse korraldamine. Eesti Televisioon ja Eesti Raadio on kehtiva ringhäälinguseaduse kohaselt kaks eraldi avalik-õiguslikku juriidilist isikut, mis mõlemad tegutsevad ringhäälinguorganisatsioonidena. Kuna riigi eesmärgiks on keskmises ja pikas perspektiivis toetada ja arendada avalik-õigusliku ringhäälingu tegevust ning luua tänapäevane, tugev, arengu- ja konkurentsivõimeline rahvusringhääling, on eelnõu üks eesmärk ühendada olemasolevad Eesti Televisioon ja Eesti Raadio, asutades uue avalik-õigusliku juriidilise isiku Eesti Rahvusringhääling. Eesti Televisioon ja Eesti Raadio lõpetavad oma tegevuse Rahvusringhäälingu asutamisega ja Rahvusringhääling jätkab järjepidevuse alusel nende õigusjärglasena. Rahvusringhäälingu eesmärgiks on läbi oma tegevuse põhiseaduses sätestatud ülesannete täitmine, eelkõige: Eesti riigi, rahvuse ja kultuuri säilitamine ja jätkusuutliku arengu tagamine; demokraatliku riigikorralduse edendamine; tagada igaühele vabaks eneseteostuseks vajaliku informatsiooni saamine. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse 11. septembril algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (966 SE). 1. jaanuaril 2006 jõustus uus tsiviilkohtumenetluse seadustik, mis sätestab mh rahaliste nõuete kiirendatud ja lihtsustatud menetluseks maksekäsu kiirmenetluse regulatsiooni. Sellise lihtsustatud menetluse eesmärk on anda kohtutele võimalus lahendada väikese väärtusega ja sisuliselt vaidlustamata nõuded võimalikult kiiresti ning väikese aja- ja rahakuluga. Seaduse rakendamisel on tõusetunud mõningad probleemid ning ilmnenud vastuolud ja mitmetimõistetavused, mis takistavad seaduse ühetaolist kohaldamist. Eelnõu eesmärk on kõrvaldada esile kerkinud probleemid ja vastuolud, samuti muuta maksekäsu kiirmenetlust reguleerivad sätted selgemaks, et tagada seeläbi maksekäsu kiirmenetluse tõhusam rakendamine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 11. septembril algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõuga (967 SE) kehtestatavad muudatused aitavad tõhustada kontrolli relvade käitlemise üle ning samuti tagada senisest paremini ohutust relvade käitlemisel ja kasutamisel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 11. septembril algatatud ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (968 SE) muudatused on suunatud eelkõige Bologna protsessi rakendamise ning õppeprotsessi paindlikkust suurendavate võimaluste parandamisele. Üliõpilaste õigused saavad selgemalt määratletud ja kaitstud tänu teist korda riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal õppimise õiguse piirangute selgemale sõnastamisele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse 11. septembril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (969 SE) antakse kooli pidajale võimalus klassi täituvuse piirnormi direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul suurendada. Vaikimisi loetakse klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks vastavalt § 25 lõikele 1 põhikooliastmes 24 ja gümnaasiumiastmes 36 õpilast. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse 11. septembril algatatud ““Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjadest muutmise kokkulepe” ratifitseerimise seaduse” eelnõu (970 SE). Kokkulepe ei mõjuta kehtiva kahepoolse lepingu tingimusi, küll aga annab võimalused osutada vastastikust abi laiaulatuslikumalt ning kasutada vastastikuse abi andmisel kaasaegseid menetlusvorme ning edastada taotlusi kaasaegsete sidekanalite kaudu. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 11. septembril algatatud ““Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise väljaandmislepingu” ratifitseerimise seaduse” eelnõu (971 SE). Uus Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vaheline väljaandmisleping ei mõjuta otseselt juba eksisteerivat kahepoolset väljaandmismenetluse korda, küll aga muudab operatiivsemaks ning ka turvalisemaks väljaandmismenetlusega seotud väljaandmisvahistamise palvete esitamise ja edastamise. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside