Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 15. novembril algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (862 SE), mille eesmärk on viia karistusõigusesse sisse keskkonnakuritegude alased muudatused, mis tulenevad Euroopa Liidu õigusest. Vastavast direktiivist tulenevate muudatustega tagatakse, et meie majandusvööndis ega sellega piirneval avamerel ei ole võimalik keskkonnavastaseid rikkumisi toime panna, ilma et sellele järgneks väärteo või kriminaalmenetlus. Direktiivist tulenevate muudatustega tagatakse paremini keskkonna vastaste süütegude puhul kuriteo toimepanija karistamine dokumendis loetletud õigusrikkumiste osas. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Kultuurikomisjoni 15. novembril algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE). Kehtiv Eesti Rahvusraamatukogu seadus on vastu võetud 19. märtsil 1998. aastal. Tänaseks on seadust muudetud kuuel korral. Käesolev eelnõu on koostatud vajadusest täpsustada ja muuta rahvusraamatukogu ülesandeid, rahvusraamatukogu nõukogu ja peadirektorit puudutavaid sätteid ning kaasajastada seaduse teksti tervikuna. Kuna käesoleva eelnõuga muudetakse kehtiva seaduse üldist ülesehitust ning muudatuste maht ületab kolmandiku kehtiva seaduse teksti mahust, on koostatud uus Eesti Rahvusraamatukogu seaduse terviktekst. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Valitsuse 16. novembril algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (864 SE) määratletakse teadus- ja arendusasutuse tegevuse alused ning teadusnõukogu pädevus ja vastutus. Teadus- ja arendusasutuse liikmeskonna määratlemisel tuuakse sisse ka abipersonali osalus, mis iga uurimisteema elluviimisel on vajalik, aga mille finantseerimiseks praegune süsteem vahendeid ette ei näe. Eelnõuga korrastatakse ka teadlaste karjäärisüsteemi. Eelnõu üheks olulisemaks oodatavaks mõjuks on doktoriõppe efektiivsuse tõus. Doktorantidele töötajatega võrdsete sotsiaalsete garantiide tagamine võimaldab suurendada doktorantide pühendumist teadustööle. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
 
 
Tagasiside