Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis täna menetlusse 5 valitsuse algatatud ja ühe Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu.

1) Valitsuse poolt 17. märtsil algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE). Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärgiks on sätestada seaduses volitusnorm kaitsejõudude sõidukite registri põhimääruse kehtestamiseks. Uute regulatsioonide kohaselt tuleb kõik riiklikud registrid asutada seadusega või seaduse alusel ning nad kuuluvad riigi infosüsteemi. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2) Valitsuse poolt 17. märtsil algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (218 SE). Eelnõu eesmärk on luua õiguslik alus e-toimiku süsteemi esimese etapi rakendamiseks kriminaalmenetluses alates 01.07.2008. E-toimiku süsteem on menetlussüsteem, mis sisaldab enam kui ühele menetlusprotsessi osalisele vajalikku infot, tagab registrite ja asutuste menetlusinfo standardiseerituse, kiire ja efektiivse infovahetuse ning menetlusega seotud isikute võrdse ligipääsu infole. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

3) Valitsuse poolt 17. märtsil algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE). Eelnõu eesmärgiks on muuta kriminaalasjade arutamine üldmenetluses kiiremaks ja efektiivsemaks. Selleks kehtestatakse katkematuse ja viivitamatuse põhimõte, mille kohaselt peab kriminaalasja arutamine olema planeeritud nii, et see toimub katkestusteta. Istungit on lubatud edasi lükata üksnes seadustikus sätestatud juhtudel. Ühtlasi nähakse eelnõus ette, et kohus võib üksikute eranditega arutada korraga ühte üldmenetluse asja. See võimaldab kohtul keskenduda konkreetsele kohtuasjale ja kasutada aega maksimaalses ulatuses käsiloleva kohtuasja arutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

4) Valitsuse poolt 17. märtsil algatatud surveseadme ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE). Käesolev eelnõu on koostatud vajadusest kõrvaldada seadustes rakendamise käigus ilmnenud probleemid. Kuivõrd nimetatud seadused on üsna sarnase eesmärgiga ja vormistusega, on ka esinevad probleemid ja nende lahenduseks vajalikud muudatused sarnased, seetõttu on nimetatud seaduste muudatused koondatud ühte eelnõusse. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

5) Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 17. märtsil algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE). Algataja sõnul on eelnõu eesmärgiks parandada pensionäride majanduslikku olukorda pensioni baasosa suurendamise kaudu. Eelnõu seadusena vastuvõtmisel suureneks 1. juulist 2008. aastal pensioni baasosa 300 ja rahvapensioni määr 200 krooni võrra. Samuti on eesmärk parandada lasterikaste perede toimetulekut, vähendada nende vaesust. Lastetoetus kolmandast lapsest on eelnõu jõustumisel 1950 krooni senise 900 asemel. Parandada puudega inimeste toimetulekut nendele mõeldud toetuste tõstmisega ning vähendada aktsiiside tõusust tulenevat hinnakasvu ühistranspordi piletite, toidu ja lastekaupade käibemaksu vähendamise näol. Juhtivkomisjoniks määrtai sotsiaalkomisjon.

6) Valitsuse poolt 18. märtsil algatatud politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE). Käesolev eelnõu muudab politseiseadust, jälitustegevuse seadust, piirivalveseadust, avaliku koosoleku seadust, politseiteenistuse seadust, liiklusseadust, karistusseadustikku, turvaseadust, elektroonilise side seadust ja piirivalveteenistuse seadust. Eelnõu üheks eesmärgiks on täpsustada politseiametnike õigusi ja pädevusi ning reguleerida meetmed massiliste korratuste puhul ning avalike koosolekute puhul piirangute seadmine, mis tagaks avaliku korra ja koosolekul osalejate turvalisuse. Piirivalveseaduses kavandatavate muudatustega laiendatakse piirivalve tegevuspiirkonda ja pädevust eesmärgiga korraldada ratsionaalsemalt õiguskaitseorganite tegevust ebaseaduslikult piiri ületanud isikute kättesaamiseks, mobiilsete üksuste kasutamisel illegaalse migratsiooni tõkestamisel kui ka politsei abistamisel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside