Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse. valitsuse 13. septembril algatatud kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE), mille eesmärgiks on kriminaaltulu konfiskeerimise tõhustamine. Kriminaaltulu konfiskeerimine on kaasaegsel võitlemisel organiseeritud kuritegevusega asendamatu ja rahvusvaheliselt tunnustatud vahend. Eelnõuga muudetakse kuriteoga saadud vara konfiskeerimine obligatoorseks – st kuriteoga saadud vara kuulub üldjuhul konfiskeerimisele. Konfiskeerimist ei kohaldata üksnes juhul, kui konfiskeerimine oleks kuriteo asjaolusid või isiku olukorda arvestades ebamõistlikult koormav või kui vara väärtus on vara hoiu-, võõrandamis- või hävitamiskuludega võrreldes ebaproportsionaalselt väike. Samuti võib kohus vähendada konfiskeeritava vara suurust tsiviilhagis esitatud kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise nõude suuruse võrra. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 13. septembril algatatud töötajate usaldusisiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (973 SE) reguleerib töötajate usaldusisiku tegevust teda volitanud töötajate esindamisel suhetes tööandja ja töötajatega. Eelnõu tähenduses nimetatakse töötajateks ka avalikud teenistujad, tööandjaks avalikus teenistuses loetakse aga riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutused. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
86 Riigikogu liikme 13. septembril algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE) eesmärk on, et eesti keele kaitse oleks selgelt kirjas meie põhiseaduses. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 14. septembril algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE) töötati välja eesmärgiga täpsustada ja täiendada 1999. aastal kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse seadust. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Valitsuse 14. septembril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Riikliku turismiarengukava 2007-2013 kinnitamine” eelnõu (976 OE) eesmärk on esitada turismi kui majandusharu tasakaalustatud arengu strateegia aastateks 2007–2013, mis on suunatud turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu kaudu majanduskasvu toetamisele Eestis. Arengukava võtab arvesse eelmisel perioodil seatud eesmärkide täitmist ning keskendub Eesti tugevustele ja kitsaskohtade lahendamisele tagades Eesti turismimajanduse jätkusuutliku arengu läbi efektiivsuse, paindlikkuse ning kvaliteedi. Arengukava on välja töötatud turismiseaduse § 4 alusel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside