Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 21. jaanuaril algatatud notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE), millega laiendatakse notari pädevust, täpsustakse oluliselt notari distsiplinaarsüütegude menetlemise korda, kaotatakse ära notariaalaktide algärakirjad ning muudetakse oluliselt vandetõlgi seadust. Eelnõu muudab notarite ametipidamise senisest stabiilsemaks, luues notaritele võimalused täiendavate ülesannete täitmiseks ning tasakaalustades notari tasude süsteemi. Kliendi seisukohalt loob eelnõu täiendavad mugavad võimalused asjaajamiseks (nt abielu sõlmimine koos pädeva konsultatsiooniga) ning vaidluste lahendamiseks kohtuväliselt – seda kõrgkvalifitseeritud juristi vahendusel. Lepitus- ja vahekohtumenetluste aktiivne kasutamine peaks vähendama ka kohtute töökoormust. Eelnõuga muudetakse notari distsiplinaarmenetluse kord selgemaks ja läbipaistvamaks. Vandetõlkide ametipidamine muudetakse paindlikumaks, eelnõu muudatused peaksid kaasa aitama vandetõlgi teenuse kättesaadavamaks muutmisele. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 22. jaanuaril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) ülesanne on sätestada põhikooli ja gümnaasiumi asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused, koolikohustuse ulatus ja selle täitmise tagamise meetmed, õppekorralduse alused, õpilase arengu toetamise põhimõtted koolis, õpilaste ja nende vanemate õigused ja kohustused, kooli personali õigused ja kohustused, kooli juhtimise põhimõtted, kooli eelarve moodustumise ja finantseerimise alused, ning riiklik järelevalve kooli tegevuse üle. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus


 
 
Tagasiside