Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kokku võttis Riigikogu juhatus täna menetlusse 8 eelnõu.

Nende hulgas Res Publica ja Isamaaliidu fraktsiooni 29. mail esitatud Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu (914 OE), millega soovitakse, et  valitsus algataks asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja vajadusel ka muude seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis tagaks maaomanikele õiguse nõuda tasu tehnorajatiste talumise eest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Järgnevalt võeti menetlusse 7 valitsuse poolt 29. mail algatatud eelnõu:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE). Eelnõu eesmärgiks on seaduste kooskõlastamine teiste õigusaktidega, lahendamaks praktikas tõstatatud probleeme ja vastuolusid. Seletuskirja autorite järgi on parandused ja täpsustused enamjaolt tehnilist laadi. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (916 SE). Konventsiooni eesmärk on kaitsta kõiki isikuid väärkohtlemise ja -karistamise eest ning tõhustada sellevastast võitlust. Juhtivkomisjoniks määrati  õiguskomisjon.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE).  Eelnõu eesmärgiks on määratleda pensioni saamise õigus isikutele, kelle  elukoht on mitmes riigis ning täpsustada mõistet „vanaduspensioniiga“. Samuti soovitakse tagada ühtne riiklike pensionide arvutamise kord neile, kellel tekib õigus pensionile Eesti ja välisriigi kindlustusperioodide kokkuliitmisel. Eelnõu eesmärgiks on ka majandusliku olukorra paranemise tagamine  madala sissetulekuga pensionäridel ehk rahvapensionäridel, võimaldades neil üldises vanaduspensionieas saada samaaegselt pensioni ja sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu (teha tööd). Sätte eesmärgiks on stimuleerida pensionäride tööturule integreerumist ning vältida pensioni saavate inimeste eemaletõrjumist tööturult ettekäändel, et nad saavad pensioni. Samuti võimaldab see seaduse muudatus neil tulevikus minna üle rahvapensionilt vanaduspensionile, sest tööl käies võivad nad omandavad vanaduspensioni saamiseks vajaliku 15-aastase tööstaaži Eestis.  Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE). Eelnõuga kehtestatakse kahe uue sotsiaalteenuse: asenduskodu teenuse ning lapsehoiuteenuse regulatsioon, samuti täpsustatakse  kohaliku omavalitsuse  kohustusi isikule abi osutamisel, tuues selgemini sisse isiku vajaduste hindamise ja vajadustest lähtuva abi osutamise juhtumikorralduse põhimõttel. Juhtivkomisjoniks  määrati sotsiaalkomisjon.


Investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse, Tagatisfondiseaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (919 SE). Eelnõu eesmärgiks on luua riskikapitalifondi asutamist võimaldav kohane õiguslik keskkond. Samuti piiritletakse eelnõus kinnisvarafondi definitsiooni ja täpsustatakse nõudeid, mis reguleerivad lepingulise fondi tingimuste muutmist. Ühtlasi luuakse võimalused penisonifondide vara enamaks paigutamiseks riskikapitali- ja kinnisvarafondidesse. Juhtivkomisjoniks  määrati rahanduskomisjon.

Mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (920 SE). Eelnõu on seni kehtivast seadusest tunduvalt lühem, sest toodud on üksnes sellised nõuded, mida ELi määruste kohaselt saavad liikmesriigid ise kehtestada. Nende nõuete hulgas on näiteks kontrollsüsteemi ülesehitus, siseriiklik mahemärk ning riikliku järelevalve ja vastutuse osa. Juhtivkomisjoniks määrati  maaelukomisjon.

Vedelkütusevaru seaduse, vedelkütuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE). Vedelkütusevaru seadus sätestab kohustusliku vedelkütusevaru moodustamise, hoidmise ja haldamise alused. Olemasolev seaduse regulatsioon  ei võimalda  korrektselt  kontrollida varumakse laekumisi ja seetõttu mõjutada varu moodustamise ja haldamise finantseerimist. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside