Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 26. oktoobril algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (760 SE) muudetakse õhusõiduki, laeva ja diplomaatide aktsiisikaubaga varustamise korda, sätestatakse biokütuse aktsiisiga maksustamine ja alkoholi maksumärgistamine, täpsustatakse biokütuse ja kemikaalikäitleja aktsiisivabastust käsitlevate paragrahvide sõnastust ning tehakse redaktsioonilisi muudatusi. Eelnõu näeb ette sigarettide aktsiisimäära tõstmise võrreldes kehtivas seaduses sätestatuga aasta võrra kiiremini, 2006. aastal tõuseb sigarettide aktsiisimäär 2007. aasta tasemele ja 2007. aastal 2008. aasta tasemele. Alkoholiaktsiisi laekumise parandamiseks salaalkoholi turu vähendamise arvelt võetakse eelnõu kohaselt kasutusele alkoholi maksumärgid. Maksumärgistama hakatakse kanget alkoholi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 26. oktoobril algatatud pärimisseaduse eelnõu (761 SE) väljatöötamine on tingitud vajadusest viia 1996. aastal vastu võetud pärimisseadus vastavusse vahepeal õiguskorras toimunud muudatustega, samuti vajadusest kõrvaldada pärimisseaduse rakendamisel tekkinud kitsaskohad. Kuigi eelnõu on vormistatud uue pärimisseaduse eelnõu terviktekstina, kujutab see endast sisuliselt kehtiva pärimisseaduse teksti muutmist ja täiendamist. Muudatuste suure mahu tõttu osutus otstarbekaks vormistada need pärimisseaduse uue terviktekstina. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 26. oktoobril algatatud kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve eelnõu (762 SE) pakub lahenduse, mille kohaselt on Riigikogul koosseisu häälteenamusega õigus esitada Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile põhistatud taotlus EL liikme kohustuste täitmiseks vajaliku seaduse eelnõu põhiseaduspärasuse kontrollimiseks. Eelnõuga luuakse menetlus, saamaks Riigikohtult tõlgendusi põhiseaduse ja Euroopa Liidu õiguse koosmõju kohta. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni 27. oktoobril algatatud töölepingu seaduse § 86 punkti 10, § 87 lõike 1 punkti 6, § 90 lõike 1 punkti 1 ja § 108 muutmise seaduse eelnõuga (763 SE) soovitakse muuta sätteid, mis on seotud töötaja vanusega ja hüvituse maksmisel töölepingu lõpetamisel. Seletuskirja kohaselt on need sätted vanuseliselt diskrimineerivad, riivavad ebaproportsionaalselt vanemaealiste töötajate põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi ning on vastuolus praeguse tööhõivepoliitika eesmärkidega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside